logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Consell de Direcciˇ

12903. ACORD EXECUTIU del dia 9 d’octubre de 2018 sobre autorització de l'ampliació de les despeses per allotjament.

L’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, va regular les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris, estades d'investigació i atencions protocol·làries i de representació (FOU núm. 410, de 23 de gener de 2018).

L'article 8 del dit acord normatiu és dedicat a la indemnització per allotjament, i l’annex I estableix les dietes que s’han de percebre per aquest concepte en territori nacional. El preu màxim que s’hi determina per allotjament suposa, de forma sistemàtica a les Illes Balears, una problemàtica greu, atesa la impossibilitat de trobar allotjament pel preu estipulat a l’Acord normatiu 11216/2014, a causa dels elevats preus de pernoctació als hotels de les Illes.

A la vista del que s’ha indicat i de conformitat amb les previsions de les disposicions addicionals primera i segona de l’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, el Consell de Direcció autoritza el pagament de les factures d’hotel per allotjament superiors al preu establert a l’acord normatiu esmentat fins a un import de 120 euros a l’àmbit de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al FOU.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet