logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12886. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d’octubre de 2018 per la qual es nomena vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres la professora Joana Maria Mestre Miquel

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, nomèn vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres, que serà la cap d’estudis de Treball Social, la professora Joana Maria Mestre Miquel amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.