logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12887. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d'octubre de 2018 per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 12671/2016, de 16 de febrer, per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 11719/2016, de 3 de febrer, per la qual es nomenen els vicedegans de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i atesos els canvis produïts a l’equip deganal de la Facultat de Filosofia i Lletres, es modifica la Resolució del Rectorat 12671/2016, de 16 de febrer, per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 11719/2016, de 3 de febrer, per la qual es nomenen els vicedegans de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Ara, d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, de 19 de desembre, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, els vicedegans de la Facultat de Filosofia i Lletres són els següents:

Nom

Estudis

Sra. Marian Amengual Pizarro

Estudis Anglesos

Sr. Joan Lluís Llinàs Bégon

Filosofia

Sr. Hugo Capellà Miternique

Geografia

Sr. Lluís Barceló Coblijn

Llengua i Literatura Catalanes

Sra. Catalina Monserrat Roig

Llengua i Literatura Espanyoles

Sr. Daniel Josep Albero Santacreu

Història

Sr. Miquel À. Capellà Galmés

Història de l’Art

Sra. Joana Maria Mestre Miquel

Treball Social

En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà (article 52.4 dels Estatuts), l’ha de substituir el senyor Joan Lluís Llinàs Bégon.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.