logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12885. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d’octubre de 2018 per la qual es disposa que la professora Fernanda Caro Blanco cessi com a vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d'aquests, dispòs que, per a tots els efectes i a petició pròpia, la professora Fernanda Caro Blanco cessi com a vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou vicedegà.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’octubre de 2018
El Rector
Llorenç Huguet

 

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.