logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12884. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de setembre de 2018 per la qual es nomena secretari del Departament de Dret Privat el professor José Luis Mateo Hernández.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 51.3 i 53.3, nomèn secretari del Departament de Dret Privat el professor José Luis Mateo Hernández, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Privat i Sra. Gerent de la Universitat.