logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Consell de Govern

12864. ACORD NORMATIU del dia 26 de setembre de 2018 pel qual es modifica l'Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

La conveniència d’adaptar les necessitats d’alguns estudis pel que fa al procediment de canvi d’universitat i estudis estrangers, per tal d’actualitzar la valoració dels més grans de 40 anys a la realitat, per habilitar la possibilitat de fer proves d’admissió vinculants a estudis de grau i revisar les ponderacions, així com la necessitat d’adaptar la normativa universitària al Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, fan convenient modificar la normativa que regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

En virtut del que s’ha indicat, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.18, 32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queda modificada la normativa sobre accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

1. Es modifica la redacció de les lletres j) i l) de l’article 2. La nova redacció és aquesta:

«j) Alumnes de nou ingrés: alumnes admesos en un any acadèmic determinat i que es matriculen o tenen crèdits reconeguts per primera vegada en els estudis que comencen. No ho són els alumnes que canvien de seu, atès que per a ells no s’obre un nou expedient.»

«l) Programa combinat d’ensenyament oficial (PCEO): itinerari curricular que condueix a l’obtenció de dos títols oficials alhora.»

2. La nova redacció de l’article 5 és aquesta:

«1. Tots els alumnes de nou ingrés que tenen uns estudis de grau parcials en una altra universitat espanyola estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on tenen aquests estudis parcials, el trasllat del seu expedient acadèmic universitari a la UIB, amb possibilitat de fer la sol·licitud per simultaneïtat d’estudis.

»2. Tots els alumnes de nou ingrés que no es troben en la situació prevista a l’apartat anterior i tenen una prova d’accés o d’admissió superada en una altra universitat i inicien estudis de grau a la UIB fent servir aquesta prova, estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on han superat la prova el trasllat a la UIB del seu expedient acadèmic de la prova.»

3. A partir d’ara els apartats 1 i 3 de l’article 6 tindran aquesta nova redacció:

«1. La UIB pot realitzar cada any una o més convocatòries d’admissió general de grau per als candidats que compleixin els requisits prevists als apartats 1, 2, 3, 4, 6 o 7 de l’article 7. També pot realitzar una o més convocatòries d’admissió general per canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols per als candidats que compleixin el requisit previst a l’article 7.5.a). Finalment també en pot convocar una o més d’admissió general d’alumnes per estudis estrangers per als candidats que compleixin el requisit previst a l’article 7.5.b).»

«3. En cas que un candidat concorri a més d’una convocatòria d’admissió i pugui ser admès a més d’una, l’ordre de prelació pel qual serà admès és el següent: en primer lloc per estudis estrangers, en segon lloc, per canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols, i finalment, per a places generals.»

4. Es modifica la redacció de la lletra c) del primer apartat de l’article 10 i també el tercer apartat de l’article esmentat en el sentit següent:

«1.c) Es reservarà un 1% del total de places per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional, llevat del PCEO, per als quals no es reservarà cap plaça.»

«3. Els centres poden proposar, per a la seva aprovació pel Consell de Direcció, modificacions per a qualsevol estudi i seu de les places reservades, sempre respectant els llindars establerts pels articles 24 a 28 del Reial decret 412/2014.»

5. Es modifica la redacció dels apartats 9 i 10 de l’article 12 i s’hi introdueix un nou apartat 11 (amb la modificació numèrica de l’apartat següent). La nova redacció és aquesta:

«9. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als esportistes d’alt nivell i alt rendiment, aquestes sol·licituds s’ordenaran en grups d’acord amb la seva classificació d’esportista segons regula l’article 2 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Dins cada grup s’ordenaran amb la seva nota d’admissió.»

«10. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als titulats universitaris, s’establiran dos grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per la nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:

»a) Grup 1: les sol·licituds dels alumnes titulats a la mateixa branca de coneixement del grau.

»b) Grup 2: la resta de sol·licituds.»

«11. Si una titulació de grau té establertes unes proves d’admissió regulades a l’article 23, aleshores a tots els ordres de prelació establerts als punts 4 a 10 d’aquest article i a totes les seus on s’imparteixi s’ordenaran en primer lloc els alumnes aptes d’aquestes proves, sobre els no aptes. Si aquesta titulació forma part d’un PCEO, també s’aplicarà aquesta restricció a l’ordre de prelació del PCEO.»

6. A partir d’ara, la nova redacció del primer apartat de l’article 13 és aquesta:

«1. La UIB publicarà tantes llistes d’admesos com calgui per assignar les places. Les llistes es publicaran sempre que sigui possible abans del començament de les classes. Una vegada transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, caldrà l’autorització del centre per publicar més llistes d’admesos. Els alumnes admesos en aquest supòsit seran admesos d’ofici amb la condició d’alumnes a temps parcial, per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d’avaluació parcial.»

7. Es canvia la denominació de la secció 2a del capítol II de l’Acord normatiu 12189/2017. És la següent:

«Secció 2a. Convocatòries d’admissió a grau per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats»

8. Es canvia la denominació de la rúbrica de l’article 14 i dels apartats primer, tercer i quart de l’article indicat:

«Article 14. Determinació de l’oferta de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats»

«1. Els centres faran una proposta cada any de l’oferta de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats per a cada grau i cada seu al Consell de Direcció per a la seva aprovació. Aquesta oferta no pot ser inferior al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior, llevat que ho autoritzi el Consell de Direcció. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.»

«3. Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.»

«4. De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin. Aquesta admissió excepcional no pot ser argument per demanar un desdoblament de grups.»

9. La nova redacció de la rúbrica i dels apartats primer, segon, quart i cinquè de l’article 15 és aquesta:

«Article 15. Convocatòria d’admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per estudis estrangers no homologats i sol·licituds»

«1. Cada any la UIB publicarà amb un mes d’antelació els terminis per formalitzar les sol·licituds d’admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per estudis estrangers no homologats. No obstant això, els estudiants als quals es reconeguin almenys 90 crèdits poden fer la sol·licitud en qualsevol moment.»

«2. A la convocatòria de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols hi podran concórrer els estudiants que hagin cursat estudis universitaris oficials de forma parcial i hagin superat 30 crèdits ECTS dins la titulació d’origen. A la convocatòria de places per estudis estrangers no homologats hi podran concórrer els estudiants que hagin cursat estudis parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació o equivalència i hagin superat 30 crèdits ECTS a la titulació d’origen.»

«4. A la convocatòria de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i a la convocatòria de places per estudis estrangers no homologats, els candidats poden demanar l’admissió únicament per a un estudi de grau (o PCEO) i seu.»

«5. Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que estiguin obligats a canviar de residència per motius d’esport poden fer la sol·licitud de canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols en qualsevol moment per poder continuar els seus estudis. En aquest cas el degà de la facultat o el director de l’escola els poden admetre extraordinàriament, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.»

10. Es modifica la redacció de la lletra b) del primer apartat de l’article 16, també es canvia la redacció del primer paràgraf del segon apartat de l’article indicat i s’introdueix un nou apartat (el tercer) a l’article a què es fa referència en aquest moment. La redacció serà aquesta a partir d’ara:

«1.b) Dins cada un dels dos grups anteriors, s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana de l’expedient.»

«2. Les sol·licituds de la convocatòria de canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols que compleixin els requisits s’ordenaran d’aquesta manera:

«3. Dins cada un dels grups del punt 2, les sol·licituds s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient d’origen. No obstant això, cada centre podrà proposar altres criteris d’ordenació addicionals, que haurà d’aprovar el Consell de Direcció.»

11. La nova redacció del primer apartat de l’article 17 és aquesta:

«La UIB publicarà tantes llistes d’admesos com calgui per assignar les places. Aquestes es publicaran sempre que sigui possible abans del començament de les classes. Una vegada transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, caldrà l’autorització del centre per publicar més llistes d’admesos. Els alumnes admesos en aquest supòsit seran admesos d’ofici amb la condició d’alumnes a temps parcial, per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d’avaluació parcial. Aquesta admissió estarà condicionada al compliment dels requisits d’accés indicats a l’article 7.4.a) i 7.4.b) per als alumnes que demanen admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols i per als alumnes amb estudis estrangers no homologats respectivament.»

12. Es modifica la redacció de l’article 23 en el sentit següent:

«1. Perquè un estudi de grau tingui unes proves d’admissió específiques, el centre haurà de fer una proposta d’aquestes proves on es justifiqui la seva necessitat i s’indiqui els coneixements i/o competències específiques que s’han d’avaluar. Aquesta proposta, amb el vistiplau del Consell de Direcció, l’ha d’aprovar el Consell de Govern.

»2. Per a tots aquells estudis de grau amb prova d’admissió concedida pel Consell de Govern, el Rector podrà fer fins a dues convocatòries anuals, d’acord amb el primer apartat de l’article 9.1 del Reial decret 412/2014. Aquesta convocatòria s’ha de publicar almenys amb un any acadèmic d’antelació a l’admissió per poder complir les directrius de l’article 7.4 del Reial decret esmentat.

»3. En el supòsit que es convoquin proves d’admissió per a un grau, la convocatòria publicarà els membres de la comissió organitzadora d’aquestes proves perquè aquesta determini les característiques, el disseny i el contingut de les proves d’acord amb l’informe del centre, així com el tribunal avaluador.»

13. La nova redacció de l’article 25 és aquesta:

«1. La UIB convocarà anualment el procediment per a l’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional per als estudis i seus que aprovi la Comissió Acadèmica.

»2. La convocatòria, amb els períodes d’inscripció i altra informació d’interès relacionada amb aquest procés, s’anunciarà amb una antelació mínima de trenta dies naturals, i es publicarà a la pàgina web de la UIB, a l’apartat d’accés a la Universitat. La citació per a l’entrevista dels candidats contindrà les dates i els llocs on es realitzarà, i aquests es publicaran a la pàgina web de la UIB amb una antelació mínima de set dies naturals.»

14. La nova redacció dels apartats primer i segon de l’article 26 és aquesta:

«1. Les persones interessades han de fer la sol·licitud i han d’indicar-hi l’ensenyament universitari oficial de grau i la seu on volen ser admesos. Hauran de tenir en compte que cada candidat només pot sol·licitar l’accés a un únic ensenyament i seu per convocatòria.

»2. Les sol·licituds s’han de presentar durant el període de matrícula establert a la convocatòria.»

15. Es modifica la redacció del tercer apartat de l’article 29. A partir d’ara serà aquesta:

«Es podrà fer servir l’accés de més grans de 40 anys l’any en què se supera el procediment d’accés i els dos anys posteriors; sempre per a l’admissió a l’ensenyament oficial i al grau per al qual s’ha superat. Transcorregut aquest termini, l’accés ja no serà vigent i caldrà superar almenys la fase d’entrevista del procediment d’accés per poder accedir-hi. En qualsevol convocatòria posterior el candidat es pot tornar a presentar a la fase de valoració, si té més mèrits per aportar.»

16. Se suprimeix la disposició transitòria única de l’Acord normatiu 12189/2017.

17. Es modifica l’annex 1. A partir d’ara tindrà la redacció següent:

«Annex 1. Paràmetres de ponderació d’admissió per a l’any acadèmic 2019-20 (PBAU 2019)

18. Es modifica l’annex 2. Tindrà aquesta nova redacció:

«Annex 2. Paràmetres de ponderació d’admissió per a l’any acadèmic 2020-21 (PBAU 2020)

19. Es modifica l’annex 3. La nova redacció serà aquesta:

«Annex 3. Barems de valoració de mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional

»Per realitzar aquesta valoració, la comissió d’avaluació utilitzarà el Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNCP, 2009) de l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l’exercici professional.

»La valoració dels mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional s’efectuarà d’acord amb el barem següent:

»a) Experiència laboral o professional

»L’experiència laboral o professional es valorarà amb un màxim de 7 punts, qualificació numèrica que s’expressarà amb tres decimals.

»Aquesta experiència laboral o professional es valorarà sempre que s’hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l’ensenyament universitari oficial de grau triat.

»En particular, es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d’experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l’experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta experiència professional es considerarà acreditada si s’aporta documentació que posi de manifest les funcions dutes a terme i els períodes (dates d’inici i de finalització) d’activitats, certificades per l’entitat en la qual s’ha desenvolupat la tasca professional o qualsevol altre mitjà que en possibiliti l’acreditació.

»b) Formació

»La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s’expressarà amb tres decimals.

»Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s’atorgaran 0,002 punts per hora.

»Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui inclòs a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s’atorgaran 0,001 punts per hora.

»L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs, en el qual han de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada d’acord amb la taula següent:

Concepte

Valoració

Accés a un cicle formatiu de grau superior

300 hores

Accés a cicle formatiu de grau mitjà

No es valora

Batxillerat superior

600 hores* 0,001

Certificat de professionalitat

* Ha d’anar acompanyat del títol amb les hores. Es valora considerant estudis/branca de coneixement.

Segons hores certificades

COU

300 hores* 0,002

Cursos d’informàtica, idiomes i prevenció de riscs laborals

Segons nivell o hores certificades

Estudis estrangers sense equivalència

No es valora

FP 1 (cicle formatiu de grau mitjà) relacionat amb els estudis

600 hores* 0,002

FP 1 (cicle formatiu de grau mitjà) relacionat amb la branca de coneixement

600 hores* 0,002

FP 1 (cicle formatiu de grau mitjà) no relacionat amb els estudis ni amb la branca

600 hores* 0,002

Graduat escolar

No es valora

PREU (sense prova de maduresa; amb prova, dona accés a la universitat)

800 hores* 0,002

Publicacions

No es valora

Títol de tècnic expedit per un institut americà (es valora com una FP 1)

600 hores

L’assistència a jornades i simpòsiums

No es valora

Els voluntariats, col·laboracions en ONG, beques...

* Sempre que aportin certificat de l’entitat en el qual s’especifiquin tasques i temps (expressat en dies).

Es valoren*

Feines no remunerades

* Sempre que aportin certificat original de la persona/entitat que els contracta, amb NIF/NIE i durada.

Es valoren*

Feines domèstiques, cura de persones dependents, infants...

* Sempre que aportin certificat original de la persona/entitat que els contracta, amb NIF/NIE i durada.

Es valoren*

Ponències i docència (en el capítol d’experiència professional)

8 hores = 1 dia

Assignatures cursades com a matrícula extraordinària

Segons la correspondència en hores. Màxim 30 crèdits

»c) Coneixements d’idioma

»El coneixement d’idioma es valorarà amb 1 punt com a màxim. S’acumularà la puntuació de català i de terceres llengües.

»L’acreditació prèvia del coneixement de català es farà amb el certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2 o equivalent: 0,150 punts.
 • Certificat de nivell B1 o equivalent: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2 o equivalent: 0,600 punts.
 • Certificat de nivell C1 o equivalent: 0,900 punts.
 • Certificat de nivell C2 o equivalent: 1,000 punts.

»La valoració del coneixement de català s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

»Els certificats acreditatius són els que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de febrer de 2000 per la qual es determinen els títols, certificats o diplomes que garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català, ampliada per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2015 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

»El coneixement de terceres llengües es valorarà amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

»La valoració del coneixement de cada llengua s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna.

»Només es valoraran els certificats emesos per entitats acadèmiques de reconegut prestigi d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats competents.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 Sumari

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 2. Definicions

Article 3. Alumnes que tenen admissió directa

Article 4. Programes combinats d’ensenyaments oficials

Article 5. Trasllat d’expedient

Article 6. Convocatòries d’admissió de grau

Article 7. Requisits d’accés

Capítol II. Admissió als estudis de grau

Secció 1a. Convocatòria general d’admissió a grau

Article 8. Determinació de l’oferta de places general de grau

Article 9. Convocatòries generals d’admissió a grau i sol·licituds

Article 10. Quotes de reserva de places

Article 11. Notes d’admissió, d’accés i específica

Article 12. Ordre de prelació

Article 13. Llistes d’admesos

Secció 2a. Convocatòries d’admissió a grau per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats

Article 14. Determinació de l’oferta de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats

Article 15. Convocatòria d’admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per estudis estrangers no homologats i sol·licituds

Article 16. Ordre de prelació

Article 17. Llistes d’admesos i notes de tall

Secció 3a. Convocatòria de places per canvi de seu

Article 18. Determinació de l’oferta de places per canvi de seu

Article 19. Convocatòria de canvi de seu i sol·licituds

Article 20. Ordre de prelació

Article 21. Llistes d’admesos i notes de tall

Article 22. Canvi de seu directe

Secció 4a. Proves específiques d’admissió

Article 23. Avaluacions específiques de coneixements i/o de competències

Capítol III. Procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional

Article 24. Requisits

Article 25. Convocatòria del procediment d’accés

Article 26. Sol·licitud d’admissió

Article 27. Estructura del procediment

Article 28. Comissions de valoració

Article 29. Qualificació final

Article 30. Reclamacions

Disposició addicional

Única. Denominacions

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Annexos

Annex 1. Paràmetres de ponderació d’admissió per a l’any acadèmic 2019-20 (PBAU 2019)

Annex 2. Paràmetres de ponderació d’admissió per a l’any acadèmic 2020-21 (PBAU 2020)

Annex 3. Barems de valoració de mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest acord normatiu té per objecte establir els criteris de valoració i les regles que s’aplicaran per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places i els procediments d’admissió, tots referits a l’admissió als ensenyaments oficials de grau de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i dels seus centres adscrits.

També regula el procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional per cursar ensenyaments oficials de grau a la UIB i als seus centres adscrits.

Article 2. Definicions

A l’efecte d’aquest acord normatiu, s’estableixen les definicions següents:

 1. Requisits d’accés: conjunt de condicions necessàries per cursar ensenyaments universitaris oficials de grau a la UIB. S’han de complir prèviament a l’admissió a la Universitat.
 2. Prova d’accés: avaluació dels coneixements d’una persona que atorga, amb la superació d'uns mínims, un requisit d’accés.
 3. Procediment d’accés: conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu assolir un requisit d’accés.
 4. Admissió: adjudicació de les places ofertes per cursar ensenyaments universitaris de grau entre els sol·licitants que compleixen els requisits d’accés.
 5. Prova d’admissió: avaluació específica de coneixements i/o competències per incrementar la nota d’admissió o modificar les condicions que estableixen l’ordre de prelació en l’adjudicació de places.
 6. Procediment d’admissió: conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu l’adjudicació de les places ofertes per cursar ensenyaments universitaris oficials de grau entre els sol·licitants que compleixen els requisits d’accés d’acord amb un ordre de prelació.
 7. Convocatòria d’admissió: procediment mitjançant el qual s’ofereixen una sèrie de places d’estudis de grau i s’adjudiquen d’acord amb un procediment d’admissió.
 8. Adaptació: procediment mitjançant el qual un alumne que cursa un pla d’estudis en un centre de la UIB per obtenir un títol oficial de grau passa a cursar, dins el mateix centre, un pla d’estudis diferent que condueix a l’obtenció del mateix títol. També s’entén per adaptació el procediment pel qual un alumne amb uns estudis parcials de primer i segon cicle de la UIB passa, dins el mateix centre, a un estudi de grau de la UIB que els substitueix.
 9. Seu universitària: lloc d’impartició d’estudis universitaris. La UIB té tres seus físiques, que són Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca, i una seu virtual en línia. Hi ha plans d’estudis que s’ofereixen en més d’una seu.
 10. Alumnes de nou ingrés: alumnes admesos en un any acadèmic determinat i que es matriculen o tenen crèdits reconeguts per primera vegada en els estudis que comencen. No ho són els alumnes que canvien de seu, atès que per a ells no s’obre un nou expedient.
 11. Nota de tall: nota d’admissió de la darrera sol·licitud adjudicada considerant l’ordre de prelació en el qual s’assignen les places. Hi ha una nota de tall per a cada estudi, seu i quota de reserva de places en què s’hagin adjudicat places. Sempre s’ha d’indicar amb el grup al qual pertany.
 12. Programa combinat d’ensenyament oficial (PCEO): itinerari curricular que condueix a l’obtenció de dos títols oficials alhora.

Article 3. Alumnes que tenen admissió directa

 1. Els alumnes que tenen admissió directa a un grau no han de fer cap procediment d’admissió per matricular-se en aquest grau. S’hi poden matricular directament.
 2. Els alumnes que es troben en els supòsits següents tenen admissió directa:
  1. Alumnes que s’adapten. En aquest supòsit, per procedir a l’adaptació basta simplement amb la sol·licitud per part de l’alumne. S’ha d’atenir a les regles següents:
   • La sol·licitud d’adaptació duu implícita la sol·licitud de reconeixement en el pla d’estudis de destinació i dels crèdits superats en el pla d’estudis d’origen, i per tant, està subjecta al preu públic corresponent.
   • El procés d’adaptació tancarà l’expedient del pla d’estudis d’origen i no serà possible fer-hi cap matrícula ni reconeixement.
   • El procés d’adaptació és irreversible, llevat del cas que, fruit del procés de reconeixement implícit en l’adaptació, l’alumne no pugui cursar cap assignatura perquè aquestes encara no s’ofereixen d’acord amb la implantació del nou pla d’estudis. Deixarà de ser reversible en el moment que l’alumne pugui cursar una assignatura.
   • En cas que l’expedient d’origen no compleixi amb el règim de permanència, l’adaptació està condicionada al que estableixi el règim de permanència
  2. Alumnes que no compleixen el règim de permanència. Si un alumne és penalitzat per raó de no complir el règim de permanència, una vegada acabat el període de penalització, la reincorporació serà immediata, sens perjudici del que estableixi la normativa de permanència.
  3. que, després de començar uns estudis de grau a la UIB o en un centre adscrit, els hagin abandonats temporalment (tant si han fet trasllat d’expedient com si no). Podran continuar-los en el mateix centre sense necessitat de tornar a participar en cap procés d’admissió sempre que tinguin sis crèdits superats i compleixin la corresponent normativa de permanència.
  4. Alumnes que hagin superat la prova d’accés a la UIB de més grans de 25 anys abans de l’any 2001 a l’estudi de grau que substitueix aquell per al qual varen fer la prova.
 3. Els alumnes que tenen admissió directa es matricularan com a alumnes de continuació, llevat del cas previst a la lletra d) de l’apartat anterior, els quals iniciaran estudis.

Article 4. Programes combinats d’ensenyaments oficials

 1. Les places ofertes en un PCEO de grau poden sorgir d’una disminució d’igual magnitud que l’oferta dels graus que el componen o d’una ampliació de places amb una aportació addicional de recursos. En qualsevol cas, els PCEO de grau es tractaran, a efectes d’admissió, com si fossin un grau més i, per tant, tindran la seva oferta pròpia de places i participaran en els procediments d’admissió exactament igual que els altres graus.
 2. Els alumnes no poden cursar simultàniament un PCEO i un dels graus que formen part del PCEO. El degà o director del centre pot autoritzar als alumnes que cursin un PCEO de grau l’admissió a un dels graus que formen part del programa combinat, però, en aquest cas, l’expedient del PCEO quedarà tancat.

Article 5. Trasllat d’expedient

 1. Tots els alumnes de nou ingrés que tenen uns estudis de grau parcials en una altra universitat espanyola estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on tenen aquests estudis parcials, el trasllat del seu expedient acadèmic universitari a la UIB, amb possibilitat de fer la sol·licitud per simultaneïtat d’estudis.
 2. Tots els alumnes de nou ingrés que no es troben en la situació prevista a l’apartat anterior i tenen una prova d’accés o d’admissió superada en una altra universitat i inicien estudis de grau a la UIB fent servir aquesta prova, estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on han superat la prova el trasllat a la UIB del seu expedient acadèmic de la prova.

Article 6. Convocatòries d’admissió de grau

 1. La UIB pot realitzar cada any una o més convocatòries d’admissió general de grau per als candidats que compleixin els requisits prevists als apartats 1, 2, 3, 4, 6 o 7 de l’article 7. També pot realitzar una o més convocatòries d’admissió general per canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols per als candidats que compleixin el requisit previst a l’article 7.5.a). Finalment també en pot convocar una o més d’admissió general d’alumnes per estudis estrangers per als candidats que compleixin el requisit previst a l’article 7.5.b).
 2. Els tres tipus de convocatòries són compatibles entre elles, en el sentit que un candidat que compleixi tots els requisits es pot presentar a totes. No obstant això, un candidat només pot ser admès a un estudi de grau (o PCEO) i seu en un any acadèmic.
 3. En cas que un candidat concorri a més d’una convocatòria d’admissió i pugui ser admès a més d’una, l’ordre de prelació pel qual serà admès és el següent: en primer lloc per estudis estrangers, en segon lloc, per canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols, i finalment, per a places generals.

Article 7. Requisits d’accés

Poden accedir als estudis universitaris de grau, en les condicions que es determinin, els qui reuneixin algun dels requisits següents:

 1. Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller o assimilat:
  1. Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2015-16.
  2. Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2016-17 amb el currículum del sistema educatiu anterior a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.
  3. Estudiants en possessió del títol de batxillerat europeu.
  4. Estudiants en possessió del diploma de batxillerat internacional. 
  5. Estudiant en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’Estats membres de la Unió Europea.
  6. Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’altres Estats de fora de la Unió Europea amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat.
 2. Batxiller amb PAU o avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superat:
  1. Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb PAU superada.
  2. Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada. S’entendrà que un alumne supera l’avaluació de batxillerat si la seva nota d'accés calculada d’acord amb les previsions de l’article 11 és igual o superior a 5 punts.
  3. Estudiants en possessió d’un títol declarat equivalent al títol de batxiller amb PAU o amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada.
  4. Estudiants en possessió d’un títol, diploma o estudis estrangers homologats al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol amb PAU o amb avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada.
 3. Tècnics superiors de formació professional o assimilats:
  1. Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior de formació professional pertanyents al sistema educatiu espanyol.
  2. Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.
  3. Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic esportiu superior pertanyents al sistema educatiu espanyol.
  4. Estudiants en possessió d’un títol d’estudis declarats equivalents o homologats als títols esmentats a les tres lletres anteriors.
 4. Titulats universitaris:
  1. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de diplomat universitari corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  2. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’arquitecte tècnic corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  3. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’enginyer tècnic corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  4. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de llicenciat corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  5. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’arquitecte corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  6. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’enginyer corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  7. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de graduat o equivalent.
  8. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de màster o equivalent.
 5. Estudis universitaris parcials:
  1. Estudiants que hagin cursat estudis universitaris parcials espanyols i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB o els mateixos estudis en un altre centre. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.
  2. Estudiants que hagin cursat estudis universitaris estrangers parcials o bé totals però que no n’hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.
 6. Proves i procediments d’accés:
  1. Persones més grans de vint-i-cinc anys que superin la prova d’accés específica.
  2. Persones més grans de quaranta anys amb experiència laboral o professional acreditada en relació amb un ensenyament amb el qual superin el procediment d’accés regulat als articles 24 a 30 d’aquesta normativa. Aquest accés és vàlid únicament per al grau per al qual s’hagi superat el requisit.
  3. Persones més grans de quaranta-cinc anys que superin la prova d’accés específica.
 7. Altres títols o proves corresponents a ordenacions del sistema educatiu espanyol anteriors a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que donaven accés a la Universitat.

Capítol II: Admissió als estudis de grau II

Secció 1a. Convocatòria general d’admissió a grau

Article 8. Determinació de l’oferta de places general de grau

 1. El Consell de Govern aprovarà cada any, a proposta del Consell de Direcció, l’oferta de places generals per a cada grau (i PCEO) i seu per enviar-la a la conselleria competent, per a la seva aprovació d’acord amb el que estableix l’article 7 (Establiment de procediments d’admissió, dels terminis de preinscripció i períodes de matriculació, i de les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places en universitats públiques) del Reial decret 412/2014.
 2. La UIB farà una convocatòria ordinària d’admissió a grau amb les places aprovades per la comunitat autònoma i una convocatòria extraordinària amb les places vacants resultants de la convocatòria ordinària.
 3. A aquesta oferta general de places hi podran concórrer els candidats que compleixin els requisits d’accés indicats als apartats 1, 2, 3, 4, 6 i 7 de l’article 7 d’aquesta normativa.

Article 9. Convocatòries generals d’admissió a grau i sol·licituds

 1. La UIB publicarà cada any les instruccions dels procediments d’admissió, les places convocades i els terminis de sol·licituds, respectant els terminis mínims de preinscripció establerts anualment per la Conferència General de Política Universitària.
 2. Els candidats hauran de fer la sol·licitud per mitjans electrònics.
 3. Els candidats poden demanar l’admissió a un màxim de sis estudis de grau (o PCEO) i seu en la seva sol·licitud. Aquests estudis s’han d’ordenar per preferències del candidat. El tractament serà com si el candidat hagués presentat tantes sol·licituds com preferències hagi enumerades, amb la característica que sempre s’adjudicarà la millor preferència possible a cada candidat.
 4. En el procés d’admissió, el candidat pot aportar la còpia de la documentació original, sempre que el contingut complet sigui llegible amb claredat.
 5. La UIB podrà sol·licitar el consentiment del candidat per obtenir les seves dades d’identificació o d’altre caire en nom seu a altres administracions públiques.
 6. Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.
 7.  En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Article 10. Quotes de reserva de places

 1. Del nombre total de places ofertes a la convocatòria general d’admissió a grau es reservaran els percentatges de quotes de places, tots arrodonits per escreix, que s’indiquen:
  1. Es reservarà un 5% del total de places per a més grans de 25 anys.
  2. Es reservarà un 2% del total de places per a més grans de 45 anys.
  3. Es reservarà un 1% del total de places per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional, llevat dels PCEO, per als quals no es reservarà cap plaça.
  4. Es reservarà un 3% del total de places per a titulats universitaris o equivalents.
  5. Es reservarà un 5% del total de places per a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  6. Es reservarà un 3% del total de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Aquest percentatge s’incrementarà fins al 5% en els estudis a què fa referència el quart paràgraf de l’apartat 1 de l'article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.
 2. Els candidats que reuneixin els requisits per sol·licitar l’admissió per més d’una quota de reserva de places poden fer ús d’aquesta possibilitat.
 3. Els centres poden proposar, per a la seva aprovació pel Consell de Direcció, modificacions per a qualsevol estudi i seu de les places reservades, sempre respectant els llindars establerts pels articles 24 a 28 del Reial decret 412/2014.
 4. Les places reservades i declarades desertes s’assignaran a les places generals en la mateixa convocatòria, llevat de les places reservades a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior i als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena i les places reservades a esportistes d’alt nivell i alt rendiment, que es reservaran per a futures convocatòries del mateix any acadèmic. Aquestes només es podran alliberar com a places generals en la darrera convocatòria de places de l’any acadèmic, i en aquest cas caldrà assignar les places als candidats que hagin quedar en llista d’espera per ordre de convocatòria.
 5. Les places assignades a la quota general i declarades desertes en una convocatòria es poden assignar a les altres quotes de forma proporcional al percentatge de reserva i en l’ordre següent: (1) alumnes titulats, (2) persones amb l’accés de més grans de 25 anys, (3) persones amb l’accés de més grans de 45 anys i (4) persones amb l’accés de més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional acreditada.

Article 11. Notes d’admissió, d’accés i específica

 1. La nota d’admissió és la nota que es considera per establir l’ordre de prelació, entre altres criteris, a efectes d’admissió a un grau. La nota d’admissió es calcularà per a cada sol·licitud a un grau concret com la suma de la nota d’accés més la nota específica.
 2. La nota d’accés és la qualificació final del títol o prova que dona accés d’acord amb el requisits enumerats a l’article 7. Es calcularà de la forma següent:
  1. Per als estudiants que compleixin els requisits de l’article 7.1.a) o 7.1.b), serà la nota final de l’etapa de batxillerat.
  2. Per als estudiants que compleixin els requisits de l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e) o 7.1.f), serà la qualificació final que figuri a la seva credencial corresponent.
  3. Per als estudiants que compleixin el requisit de l’article 7.2.a), serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i el 40% restant la nota de la fase general de la PAU, tal com estipulava el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
  4. Per als estudiants que compleixin el requisit previst a l’article 7.2.b), serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i el 40% restant la nota de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat, així com estableix l’article 10 de l’Ordre ECD/1941/2016.
  5. Per als estudiants que compleixin els requisits indicats a l’article 7.2.c) i 7.2.d), igual que per als casos prevists a l’article 7.2.a) i 7.2.b), però prenent com a mitjana de batxillerat la qualificació final que figuri a la seva credencial corresponent.
  6. Per als estudiants que compleixin els requisits indicats de l’article 7.3.a) al 7.3.d), serà la nota final del cicle formatiu de grau superior.
  7. Per als estudiants que compleixin els requisits indicats de l’article 7.4.a) al 7.4.g), serà la nota mitjana de l’expedient calculada d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat. En el cas de titulacions exclusivament de segon cicle corresponents a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris, la nota serà la mitjana ponderada amb els crèdits corresponents entre la nota de segon cicle i la de primer que va donar accés al segon cicle.
  8. Per als estudiants que compleixin el requisit previst a l’article 7.4.h), serà la mitjana ponderada amb els crèdits corresponents de la nota mitjana dels estudis previs que els donaren accés al màster oficial i la nota mitjana dels estudis de màster oficial. Les notes mitjanes s’han de calcular d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003.
  9. Per als estudiants que compleixin els requisits prevists a l’article 7.6, serà la nota final de la prova o el procediment d'accés.
  10. Per als estudiants que compleixin el requisit indicat a l’article 7.7, serà la nota final.
 3. La nota específica es calcularà de la manera següent:
  1. Només es calcularà per als alumnes que compleixin els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f), 7.2 i 7.3. Per a la resta d’alumnes el seu valor serà zero.
  2. La nota específica serà un valor entre 0 i 4 punts, calculats de la forma següent: a*M1 + b*M2, on:
   • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a l’article 23.
   • a i b són els coeficients de ponderació de les matèries corresponents a les qualificacions M1 i M2 en el grau per al qual es calcula la nota d’admissió.
  3. Els paràmetres de ponderació a i b corresponents a les matèries de l’avaluació de batxillerat es troben a l’annex 1: paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica. Els paràmetres de ponderació a i b corresponents a les matèries de l’extingida prova d’accés a la Universitat seran els que eren vigents per a l’admissió de l’any 2016-17, regulats a l’Acord normatiu 9680/2011, modificat per l’Acord normatiu 11848/2016, de 12 de maig, pel qual es determinen els paràmetre de ponderació de la nota d’admissió als ensenyaments oficials de grau que s’imparteixen a la UIB.
  4. Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.
 4. Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives.

Article 12. Ordre de prelació

 1. Per adjudicar les places generals i les places reservades, s’ordenaran les sol·licituds d’admissió a un grau (o PCEO) i seu segons un ordre de prelació. Si hi ha n places, s’adjudicarà plaça als n primers i la resta quedaran en llista d’espera en el mateix ordre de prelació.
 2. Per establir l’ordre de prelació es classificaran les sol·licituds en grups ordenats i dins cada grup les sol·licituds s’ordenaran per nota d’admissió. La nota i el grup de la darrera sol·licitud admesa per ordre de prelació establiran la nota de tall del grau (o PCEO) i seu per a les places generals i per a les places reservades.
 3. S’admetran totes les sol·licituds que estiguin en el mateix grup i amb la mateixa nota d’admissió que la darrera sol·licitud admesa (la nota de tall) encara que per aquest motiu s’hagin d’admetre excepcionalment més sol·licituds que places disponibles.
 4. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places generals s’establiran sis grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f) i 7.2 i també les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.
  2. Grup 2: integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria extraordinària els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f) i 7.2 i també les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria extraordinària els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011.
  3. Grup 3: integrat per les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior no adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011.
  4. Grup 4: integrat per la resta de les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria extraordinària els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior no adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011.
  5. Grup 5: integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat ni cap prova d’accés i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria ordinària o en anys anteriors.
  6. Grup 6: integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat ni cap prova d’accés i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria extraordinària.
 5. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 25 anys s’establiran quatre grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys a la UIB en una opció concordant.
  2. Grup 2: la resta de sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys a la UIB.
  3. Grup 3: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys en una altra universitat en una opció concordant.
  4. Grup 4: la resta de sol·licituds.
 6. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 45 anys, s’establiran dos grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 45 anys a la UIB.
  2. Grup 2: la resta de sol·licituds.
 7. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 40 anys, aquestes sol·licituds s’ordenaran per nota d’admissió.
 8. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb l’ordre que els correspongui segons el requisit d’accés que compleixi l’alumne.
 9. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als esportistes d’alt nivell i alt rendiment, aquestes sol·licituds s’ordenaran en grups d’acord amb la seva classificació d’esportista segons regula l’article 2 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Dins cada grup s’ordenaran amb la seva nota d’admissió.
 10. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als titulats universitaris, s’establiran dos grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per la nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: les sol·licituds dels alumnes titulats a la mateixa branca de coneixement del grau.
  2. Grup 2: la resta de sol·licituds.
 11. Si una titulació de grau té establertes unes proves d’admissió regulades a l’article 23, aleshores a tots els ordres de prelació establerts als punts 4 a 10 d’aquest article i a totes les seus on s’imparteixi s’ordenaran en primer lloc els alumnes aptes d’aquestes proves, sobre els no aptes. Si aquesta titulació forma part d’un PCEO, també s’aplicarà aquesta restricció a l’ordre de prelació del PCEO.
 12. Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:
  1. Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  2. Per plaça reservada a esportistes d’alt nivell.
  3. Per plaça reservada a més grans de 40 anys.
  4. Per plaça reservada a més grans de 45 anys.
  5. Per plaça reservada a més grans de 25 anys.
  6. Per plaça reservada a titulats.
  7. Per plaça general.

Article 13. Llistes d’admesos

 1. La UIB publicarà tantes llistes d’admesos com calgui per assignar les places. Les llistes es publicaran sempre que sigui possible abans del començament de les classes. Una vegada transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, caldrà l’autorització del centre per publicar més llistes d’admesos. Els alumnes admesos en aquest supòsit seran admesos d’ofici amb la condició d’alumnes a temps parcial, per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d’avaluació parcial.
 2. Les dates de publicació de les llistes d’admesos es faran públiques abans de la finalització del termini de preinscripció. No obstant això, la UIB pot treure llistes d’adjudicació de places vacants no previstes dins els terminis establerts al punt anterior.
 3. Els candidats que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos classificada per quota de reserva de plaça i per ordre de prelació amb nom, grup i nota que estableixen l’ordre de prelació.
 4. Es publicaran a la web de la UIB les notes de tall de cada llista.
 5. Els candidats admesos tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per acceptar la plaça. Acabat el termini sense que la persona interessada manifesti la seva voluntat, s’entendrà que no accepta la plaça atorgada i que desisteix del procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria. El fet d’acceptar la plaça no eximeix de l’obligatorietat de formalitzar la matrícula en el termini establert.
 6. Els candidats no admesos a la seva primera preferència tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per indicar electrònicament que continuen interessats en la plaça sol·licitada. Acabat el termini sense que manifesti la seva voluntat la persona interessada, s’entendrà que desisteix del procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria. Aquesta possibilitat no estarà disponible a la darrera llista.

Secció 2a. Convocatòries d’admissió a grau per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats

Article 14. Determinació de l’oferta de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats

 1. Els centres faran una proposta cada any de l’oferta de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i per estudis estrangers no homologats per a cada grau i cada seu al Consell de Direcció per a la seva aprovació. Aquesta oferta no pot ser inferior al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior, llevat que ho autoritzi el Consell de Direcció. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.
 2. La UIB farà una convocatòria ordinària amb les places aprovades i una altra convocatòria extraordinària amb les places vacants resultants de la convocatòria ordinària.
 3. Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.
 4. De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin. Aquesta admissió excepcional no pot ser argument per demanar un desdoblament de grups.

Article 15. Convocatòria d’admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per estudis estrangers no homologats i sol·licituds

 1. Cada any la UIB publicarà amb un mes d’antelació els terminis per formalitzar les sol·licituds d’admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per estudis estrangers no homologats. No obstant això, els estudiants als quals es reconeguin almenys 90 crèdits poden fer la sol·licitud en qualsevol moment.
 2. A la convocatòria de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols hi podran concórrer els estudiants que hagin cursat estudis universitaris oficials de forma parcial i hagin superat 30 crèdits ECTS dins la titulació d’origen. A la convocatòria de places per estudis estrangers no homologats hi podran concórrer els estudiants que hagin cursat estudis parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació o equivalència i hagin superat 30 crèdits ECTS a la titulació d’origen.
 3. Els alumnes hauran de fer la sol·licitud per mitjans electrònics.
 4. A la convocatòria de places per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols i a la convocatòria de places per estudis estrangers no homologats, els candidats poden demanar l’admissió únicament per a un estudi de grau (o PCEO) i seu.
 5. Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que estiguin obligats a canviar de residència per motius d’esport poden fer la sol·licitud de canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols en qualsevol moment per poder continuar els seus estudis. En aquest cas el degà de la facultat o el director de l’escola els poden admetre extraordinàriament, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.
 6. En el procés d’admissió, el candidat pot aportar la còpia de la documentació original, sempre que sigui llegible amb claredat el seu contingut complet.
 7. La UIB podrà sol·licitar el consentiment del candidat per obtenir les seves dades d’identificació o d’altre caire en nom seu a altres administracions públiques.
 8. Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.
 9. En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Article 16. Ordre de prelació

 1. Les sol·licituds de la convocatòria d’alumnes amb estudis estrangers que compleixin els requisits s’ordenaran de la forma següent:
  1. En primer lloc, el grup d’alumnes que tinguin els seus estudis estrangers assimilats a la mateixa branca de coneixement de l’estudi al qual volen accedir. A continuació la resta d’alumnes.
  2. Dins cada un dels dos grups anteriors, s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana de l’expedient.
 2. Les sol·licituds de la convocatòria de canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols que compleixin els requisits s’ordenaran d’aquesta manera:
  1. En primer lloc s’ordenarà el grup dels estudiants que volen canviar d’un programa combinat d’ensenyament oficial a un estudi que forma part d’aquest programa combinat o a l’inrevés. Dins aquest grup s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 11222/2014, de 16 de desembre, pel qual s’aprova un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius. Després seguiran la resta de sol·licituds.
  2. En segon lloc, si l’estudi habilita o és requisit per a l’exercici d’una professió regulada, aleshores s’ordenarà el grup d’estudiants que provenen d’un estudi que habilita o és requisit de la mateixa professió i després la resta. Si l’estudi no habilita ni és requisit per a exercir cap professió, aleshores totes les sol·licituds s’inclouran al mateix grup.
  3. En tercer lloc, s’ordenaran primer els alumnes que provenen d’uns estudis de la mateixa branca de coneixement que l’estudi al qual volen accedir i després la resta.
  4. Dins cada grup, les sol·licituds s’ordenaran per la mitjana de l’expedient calculada d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003.
 3. Dins cada un dels grups del punt 2, les sol·licituds s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient d’origen. No obstant això, cada centre podrà proposar altres criteris d’ordenació addicionals, que haurà d’aprovar el Consell de Direcció.

Article 17. Llistes d’admesos i notes de tall

 1. La UIB publicarà tantes llistes d’admesos com calgui per assignar les places. Aquestes es publicaran sempre que sigui possible abans del començament de les classes. Una vegada transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, caldrà l’autorització del centre per publicar més llistes d’admesos. Els alumnes admesos en aquest supòsit seran admesos d’ofici amb la condició d’alumnes a temps parcial, per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d’avaluació parcial. Aquesta admissió estarà condicionada al compliment dels requisits d’accés indicats a l’article 7.4.a) i 7.4.b) per als alumnes que demanen admissió per canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols i per als alumnes amb estudis estrangers no homologats respectivament.
 2. La primera llista es publicarà abans de la finalització del termini de preinscripció de la convocatòria general perquè els no admesos puguin, si volen, inscriure’s en aquesta convocatòria.
 3. Les persones que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos per ordre de prelació amb nom, via d’accés i totes les característiques que estableixen l’ordre de prelació.
 4. Les notes de tall de cada llista es publicaran a la web de la UIB.
 5. Els alumnes admesos tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per demanar el reconeixement dels crèdits a fi i efecte de validar els requisits d’accés. En el supòsit que la CRiTC no els reconegui els 30 crèdits ECTS requerits, es revocarà l’admissió. Aquest requisit és indispensable per formalitzar la matrícula. Acabat el termini per demanar el reconeixement sense que es pronunciï la persona interessada, s’entendrà que no accepta la plaça atorgada i que vol abandonar el procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria.
 6. Els alumnes no admesos tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per indicar electrònicament que continuen interessats en la plaça sol·licitada. Acabat el termini sense que la persona interessada es pronunciï, s’entendrà que vol abandonar el procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria. Aquesta possibilitat no estarà disponible a la darrera llista.
 7. El fet de complir els requisits i tenir l’admissió no eximeix de l’obligatorietat de formalitzar la matrícula en el termini establert.

Secció 3a. Convocatòria de places per canvi de seu

Article 18. Determinació de l’oferta de places per canvi de seu

 1. S’entén per canvi de seu que un alumne canviï de seu dins el mateix estudi i centre.
 2. Els centres faran una proposta cada any de l’oferta de places per canvi de seu al Consell de Direcció per a la seva aprovació. Aquesta proposta no podrà ser inferior al 2 per cent per escreix de les places ofertes l’any anterior (el primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria). El Consell de Direcció haurà de donar el vistiplau definitiu a les propostes indicades.
 3. La UIB farà una convocatòria anual amb les places ofertes per canvi de seu.

Article 19. Convocatòria de canvi de seu i sol·licituds

 1. Cada any la Universitat publicarà amb trenta dies naturals d’antelació els terminis per formalitzar les sol·licituds de canvi de seu.
 2. A la convocatòria hi podran concórrer els alumnes que ja tenen admissió a un grau i a una seu i volen canviar de seu i tinguin 30 crèdits superats.
 3. Els alumnes hauran de fer la sol·licitud per mitjans electrònics.

Article 20. Ordre de prelació

Les sol·licituds de canvi de seu s’ordenaran per ordre de la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 11222/2014.

Article 21. Llistes d’admesos i notes de tall

 1. Les persones que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos per ordre de prelació amb nom i mitjana considerada en l’ordenació.
 2. L’admissió a la nova seu està condicionada al fet que l’alumne compleixi amb el règim de permanència.
 3. Les notes de tall es publicaran a la web de la UIB.

Article 22. Canvi de seu directe

En el supòsit que hagin quedat places vacants en uns estudis (o PCEO) en una seu, el degà podrà autoritzar tants canvis de seu durant l’any acadèmic com places vacants hagin quedat.

Secció 4a. Proves específiques d’admissió

Article 23. Avaluacions específiques de coneixements i/o de competències

 1. 1. Perquè un estudi de grau tingui unes proves d’admissió específiques, el centre haurà de fer una proposta d’aquestes proves on es justifiqui la seva necessitat i s’indiqui els coneixements i/o competències específiques que s’han d’avaluar. Aquesta proposta, amb el vistiplau del Consell de Direcció, l’ha d’aprovar el Consell de Govern.
 2. Per a tots aquells estudis de grau amb prova d’admissió concedida pel Consell de Govern, el Rector podrà fer fins a dues convocatòries anual, d’acord amb el primer apartat de l’article 9.1 del Reial decret 412/2014. Aquesta convocatòria s’ha de publicar almenys amb un any acadèmic d’antelació a l’admissió per poder complir les directrius de l’article 7.4 del Reial decret esmentat.
 3. En el supòsit que es convoquin proves d’admissió per a un grau, la convocatòria publicarà els membres de la comissió organitzadora d’aquestes proves perquè aquesta determini les característiques, el disseny i el contingut de les proves d’acord amb l’informe del centre, així com el tribunal avaluador.

Capítol III. Procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional

Article 24. Requisits

Les persones que sol·licitin accedir a un ensenyament en concret de la UIB mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional han de reunir els requisits següents:

 1. Complir o haver complert 40 anys d’edat l’any en el qual se sol·licita participar en el procediment d’accés.
 2. No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 3. Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament de grau per al qual sol·liciten l’accés.

Article 25. Convocatòria del procediment d’accés

 1. La UIB convocarà anualment el procediment per a l’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional per als estudis i seus que aprovi la Comissió Acadèmica.
 2. La convocatòria, amb els períodes d’inscripció i altra informació d’interès relacionada amb aquest procés, s’anunciarà amb una antelació mínima de trenta dies naturals i es publicarà a la pàgina web de la UIB, a l’apartat d’accés a la Universitat. La citació per a l’entrevista dels candidats contindrà les dates i els llocs on es realitzarà, i aquests es publicaran a la pàgina web de la UIB amb una antelació mínima de set dies naturals.

Article 26. Sol·licitud d’admissió

 1. Les persones interessades han de fer la sol·licitud i han d’indicar-hi l’ensenyament universitari oficial de grau i la seu on volen ser admesos. Hauran de tenir en compte que cada candidat només pot sol·licitar l’accés a un únic ensenyament i seu per convocatòria.
 2. Les sol·licituds s’han de presentar durant el període de matrícula establert a la convocatòria.
 3. 3. A la sol·licitud necessàriament s’ha d’adjuntar la documentació següent:
  1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport.
  2. Currículum.
  3. Carta de motivació on es justifiqui l’interès per cursar l’ensenyament oficial de grau escollit.
  4. Documentació acreditativa d’experiència laboral o professional relacionada amb l’ensenyament universitari oficial de grau triat.
  5. Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l’ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau.
  6. Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau.
  7. Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau.
 4. Només es consideraran les sol·licituds dels candidats que hagin abonat els preus públics corresponents per a la realització del procediment d’accés, amb les exempcions aplicables que estableixi la legislació vigent.

Article 27. Estructura del procediment

 1. El procediment d’accés a la Universitat mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional s’estructura en dues fases: la fase de valoració i la d’entrevista personal.
 2. En primer lloc es procedirà a la fase de valoració d’acord amb els barems publicats a l’annex 3: barems de valoració de mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional. El resultat serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà que el candidat ha superat la fase de valoració si obté una puntuació de 5 o més punts.
 3. Tots els candidats que superin la fase de valoració es podran inscriure a la fase d’entrevista. En l’entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial de grau triat. Els criteris que s’hi han de valorar, com a mínim, són: maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia i idoneïtat de l’experiència laboral o professional. El resultat de la fase d’entrevista serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considera que el candidat ha superat la fase d’entrevista si obté una puntuació de 5 o més punts. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.

Article 28. Comissions de valoració

 1. El Rector nomenarà una comissió avaluadora. Aquesta comissió valorarà els mèrits corresponents a la fase de valoració i resoldrà el procediment d’accés en una acta on constin les qualificacions finals. No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats.
 2. D’acord amb el que estableix l’article 16.3 del Reial decret 412/2014, les memòries verificades del pla d’estudis han d’incloure els criteris d’acreditació i àmbit de l’experiència laboral o professional relacionats específicament amb l’ensenyament de grau corresponent. En cas d’absència d’aquests criteris, correspon a la comissió avaluadora determinar-los, així com els que, tot i correspondre a famílies professionals vinculades amb la branca de coneixement a què estigui adscrit, no hi presenten relació específica.
 3. La fase d’entrevista és responsabilitat de la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau que vulgui cursar el candidat que pretén accedir a la Universitat. La comissió convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, el sol·licitant a l’entrevista i li indicarà el lloc, el dia i l’hora en què tindrà lloc. La comissió farà constar a l’acta de l’entrevista els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats. Així mateix, hi constarà clarament la qualificació final de l’entrevista.

Article 29. Qualificació final

 1. La qualificació final serà la mitjana ponderada de les dues fases calculada de la forma següent: un 60% serà la nota de la fase de valoració, més un 40%, que correspondrà a la nota de la fase d’entrevista. No obstant això, només seran aptes els candidats que hagin superat les dues fases individualment. La comissió avaluadora farà una acta amb les qualificacions finals.
 2. Els alumnes que superin el procediment d’accés per a un grau i seu hauran de presentar-se a la convocatòria d’admissió per a l’ensenyament oficial d’aquest grau i seu. L’admissió dependrà de les places reservades per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional d’acord amb l’article 10 i seguint l’ordre de prelació que estableix l’article 12 d’aquesta normativa.
 3. Es podrà fer servir l’accés de més grans de 40 anys l’any en què se supera el procediment d’accés i els dos anys posteriors; sempre per a l’admissió a l’ensenyament oficial i al grau per al qual s’ha superat. Transcorregut aquest termini, l’accés ja no serà vigent i caldrà superar almenys la fase d’entrevista del procediment d’accés per poder accedir-hi. En qualsevol convocatòria posterior el candidat es pot tornar a presentar a la fase de valoració, si té més mèrits per aportar.

Article 30. Reclamacions

 1. Les persones interessades podran, sobre la qualificació obtinguda a la fase de valoració, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s’ha d’exposar la reclamació s’ha de presentar adreçada al president de la comissió avaluadora.
 2. Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si se n’han presentades, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualsevol que en aquesta normativa aparegui en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de què es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

 1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en allò que contradigui o s’oposi al que disposa aquest acord normatiu.
 2. Queden derogats expressament els acords normatius següents:
  1. Acord normatiu 9682/2011, de 2 de febrer, pel qual es regula l’accés als estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears d’estudiants per canvi d’universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària.
  2. Acord normatiu 9389/2010, de 30 de març, pel qual s’aprova la normativa per a l’accés a la Universitat mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional. Aquest acord normatiu seguirà vigent per a la convocatòria de l’any 2017 del procediment d’accés a la Universitat mitjançant experiència laboral o professional.
  3. Acord normatiu 11964/2016, de 21 de juliol, pel qual es publiquen els paràmetres de ponderació de les matèries de batxillerat a efectes d’admissió als ensenyaments oficials de grau.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat, llevat del capítol III, que entrarà en vigor a partir del dia 1 d’octubre de 2017 per a la convocatòria de 2018 del procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex 1. Paràmetres de ponderació d’admissió per a l’any acadèmic 2019-20 (PBAU 2019)

Annex 2. Paràmetres de ponderació d’admissió per a l’any acadèmic 2020-21 (PBAU 2020)

Annex 3. Barems de valoració de mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional

Per realitzar aquesta valoració, la comissió d’avaluació utilitzarà el Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNCP, 2009) de l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l’exercici professional.

La valoració dels mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional s’efectuarà d’acord amb el barem següent:

a) Experiència laboral o professional

L’experiència laboral o professional es valorarà amb un màxim de 7 punts, qualificació numèrica que s’expressarà amb tres decimals.

Aquesta experiència laboral o professional es valorarà sempre que s’hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l’ensenyament universitari oficial de grau triat.

En particular, es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d’experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l’experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta experiència professional es considerarà acreditada si s’aporta documentació que posi de manifest les funcions dutes a terme i els períodes (dates d’inici i de finalització) d’activitats, certificades per l’entitat en la qual s’ha desenvolupat la tasca professional o qualsevol altre mitjà que en possibiliti l’acreditació.

b) Formació

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s’expressarà amb tres decimals.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s’atorgaran 0,002 punts per hora.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui inclòs a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s’atorgaran 0,001 punts per hora.

L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs, en el qual han de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada d’acord amb la taula següent:

Concepte

Valoració

Accés a un cicle formatiu de grau superior

300 hores

Accés a cicle formatiu de grau mitjà

No es valora

Batxillerat superior

600 hores* 0,001

Certificat de professionalitat

* Ha d’anar acompanyat del títol amb les hores. Es valora considerant estudis/branca de coneixement.

Segons hores certificades

COU

300 hores* 0,002

Cursos d’informàtica, idiomes i prevenció de riscs laborals

Segons nivell o hores certificades

Estudis estrangers sense equivalència

No es valora

FP 1 (cicle formatiu de grau mitjà) relacionat amb els estudis

600 hores* 0,002

FP 1 (cicle formatiu de grau mitjà) relacionat amb la branca de coneixement

600 hores* 0,002

FP 1 (cicle formatiu de grau mitjà) no relacionat amb els estudis ni amb la branca

600 hores* 0,002

Graduat escolar

No es valora

PREU (sense prova de maduresa; amb prova, dona accés a la universitat)

800 hores* 0,002

Publicacions

No es valora

Títol de tècnic expedit per un institut americà (es valora com una FP 1)

600 hores

L’assistència a jornades i simpòsiums

No es valora

Els voluntariats, col·laboracions en ONG, beques...

* Sempre que aportin certificat de l’entitat en el qual s’especifiquin tasques i temps (expressat en dies).

Es valoren*

Feines no remunerades

* Sempre que aportin certificat original de la persona/entitat que els contracta, amb NIF/NIE i durada.

Es valoren*

Feines domèstiques, cura de persones dependents, infants...

* Sempre que aportin certificat original de la persona/entitat que els contracta, amb NIF/NIE i durada.

Es valoren*

Ponències i docència (en el capítol d’experiència professional)

8 hores = 1 dia

Assignatures cursades com a matrícula extraordinària

Segons la correspondència en hores. Màxim 30 crèdits

c) Coneixements d’idioma

El coneixement d’idioma es valorarà amb 1 punt com a màxim. S’acumularà la puntuació de català i de terceres llengües.

L’acreditació prèvia del coneixement de català es farà amb el certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2 o equivalent: 0,150 punts.
 • Certificat de nivell B1 o equivalent: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2 o equivalent: 0,600 punts.
 • Certificat de nivell C1 o equivalent: 0,900 punts.
 • Certificat de nivell C2 o equivalent: 1,000 punts.

La valoració del coneixement de català s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Els certificats acreditatius són els que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de febrer de 2000 per la qual es determinen els títols, certificats o diplomes que garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català, ampliada per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2015 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

El coneixement de terceres llengües es valorarà amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

La valoració del coneixement de cada llengua s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna.

Només es valoraran els certificats emesos per entitats acadèmiques de reconegut prestigi d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats competents.