logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 469 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Consell de Govern

12863. ACORD NORMATIU del dia 26 de setembre de 2018 pel qual s'aprova la compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2018.

L’oferta d’ocupació pública, de conformitat amb el que estableix el segon apartat de l’article 70 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) –aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre–, l’ha d’aprovar el pertinent òrgan de l’Administració pública i s’ha de publicar al diari oficial corresponent.

L’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018 inclou, de conformitat amb les previsions del primer apartat de l’article 70 del TREBEP, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com està previst al TREBEP, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans, defineix i quantifica els efectius en funció de les necessitats i prioritats derivades de la planificació general dels recursos humans.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol), a l’article 19.U.9 estableix que les administracions públiques poden disposar d’una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que ha d’incloure les places del personal d’administració i serveis de les universitats públiques que responguin a necessitats estructurals. Aquestes places han d’haver estat dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompudament dins els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017.

Per tot això, ateses les previsions anteriors, és aconsellable revisar l’Acord normatiu 12809/2018, de 24 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018 (FOU núm. 467, de 31 de juliol), i fer ús de la taxa addicional per estabilització d’ocupació temporal, que inclourà les places de personal d’administració i serveis a les universitats públiques que hagin estat dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompudament dins els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017.

En conseqüència, cal dir que el còmput de les places de personal d’administració i serveis a la nostra universitat que hagin estat dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompudament dins els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017, comunicat a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, és de vuitanta-cinc places.

En vista de tot el que s’ha indicat, a proposta del Consell de Direcció i en espera de l’autorització pertinent de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.13 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018.

Primer. Compleció de l’oferta d’ocupació pública

En compliment de les disposicions de l’article 70 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) –aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre–, s’aprova la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018.

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal d’administració i serveis per a l’any 2018 que es completa és el que s’indica:

Subgrup

Places del cos específic de Biblioteques i Documentació

Total de places de Cossos Generals

Total de places del cos específic de Ciències de la Tecnologies i Comunicació

Total de places del cos específic d’Altres Serveis

A1

 

 

 

3

A2

 

 

8

2

C1

 

 

5

11

C2

7

33

 

16

Tercer. Processos selectius 

Les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d’aquesta compleció d’oferta d’ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta oferta d’ocupació, de conformitat amb les disposicions de l’article 70.1 del TREBEP.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet