logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 464 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 27 d'abril de 2018
Consell de Govern

12716. ACORD NORMATIU del dia 21 de març de 2018 pel qual s'aprova el Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears.

El 16 de febrer de 1988 s’aprovà el Reglament d'ús intern i normalització del català a la Universitat de les Illes Balears. El 4 de juny de 1986, el Claustre de la UIB havia aprovat una moció que instava els diversos òrgans de govern universitari a impulsar la normalització de l'ús del català a la Universitat de les Illes Balears, a l’empara de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de modificació de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer). Alhora, la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix, a l’article 2.1, que «La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la», i afegeix a l’article 4 que «Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana». D’altra banda, l’article 4.1 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el dia 14 de maig de 2010, dicta que «La llengua catalana, pròpia de la UIB, té, juntament amb la castellana, caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d'utilitzar-la. La Universitat fomentarà i normalitzarà l'ús del català en l'àmbit de les seves competències».

Gairebé trenta anys després de l’entrada en vigor del reglament esmentat, amb les aportacions del Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears (2009) del Consell Social de la Llengua Catalana, i amb la necessitat que té aquesta institució universitària de dotar-se d’un marc de referència vàlid des del punt de vista dels usos lingüístics, es fa necessari aprovar un reglament d’usos lingüístics prenent en consideració, en primer lloc, la situació de doble oficialitat lingüística vigent a les Illes Balears; en segon lloc, la necessitat que la UIB col·labori en la millora de la situació del català, especialment pel que fa al seu ús social; i en tercer lloc, el creixent multilingüisme, tan present a la nostra societat i, més específicament, en el món universitari.

Finalment, no podem oblidar la més recent jurisprudència sobre la cooficialitat de llengües en un determinat territori, en virtut de la qual és evident que la interpretació dels preceptes continguts en el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears s’ha de fer de tal forma que en cap cas no es pugui entendre que aquests usos suposen la imposició directa d’una de les llengües oficials sobre l’altra. Per tant, tot això implica que l’aplicació del Reglament d’usos lingüístics ha de garantir, en tot cas, els drets individuals de tots els ciutadans que es relacionen amb la Universitat de les Illes Balears.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la Universitat, ha acordat d’aprovar el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears, en els termes següents:

Capítol I. Consideracions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

 1. Els usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB) es regeixen per aquest reglament, sens perjudici del que estableixen els seus Estatuts.
 2. Tots els preceptes inclosos en aquest reglament els han d’aplicar tant la mateixa universitat com tots els centres o unitats que en depenguin.
 3. La UIB, a través de la Comissió de Política Lingüística, crearà mecanismes de seguiment de l’aplicació d’aquest reglament i de l’ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits. Alhora, planificarà les actuacions necessàries de cara a esmenar les mancances que s’hi detectin.

Article 2. Responsabilitat

La responsabilitat de vetllar pel compliment d’aquest reglament recau en la Comissió de Política Lingüística. 

Article 3. Comentaris i suggeriments

La Comissió de Política Lingüística posarà a disposició de la comunitat universitària una adreça de correu electrònic on professors, alumnes i personal d’administració i serveis podran fer arribar els seus comentaris i suggeriments sobre la política lingüística de la Universitat, en general, o sobre aquest reglament, en particular.

Capítol II. Criteris generals de política lingüística

Article 4. Llengua pròpia

 1. El català és la llengua pròpia de la UIB i, juntament amb el castellà, hi té caràcter de llengua oficial.
 2. El català, com a llengua pròpia de la UIB, ha de tenir un ús prioritari en tots els àmbits de la institució, tant els acadèmics com els administratius.
 3. Tots els membres de la UIB tenen el dret d’utilitzar la llengua catalana en la seva relació amb la institució.
 4. La UIB fomentarà i normalitzarà l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de les seves competències.

Article 5. Multilingüisme

 1. La UIB promourà el poliglotisme de les persones i el multilingüisme en els diferents àmbits universitaris, amb especial atenció a la llengua anglesa, com a llengua franca de comunicació de la comunitat científica internacional.
 2. L’ús de l’anglès, com a llengua de comunicació internacional, ha de ser promogut en la docència, la recerca i les comunicacions institucionals internacionals.
 3. La UIB informarà de manera destacada de la seva oferta docent en anglès.
 4. La UIB oferirà cursos i sistemes d’autoaprenentatge perquè tant els professors com els alumnes o el personal d’administració i serveis puguin millorar el coneixement de llengües.

Article 6. Informació sobre els usos lingüístics

La UIB ha d’informar explícitament de la seva política lingüística totes les persones que s’hi vulguin integrar de manera temporal o permanent.

Capítol III. Usos lingüístics interns

Article 7. Usos lingüístics de la vida universitària

 1. La retolació interna i externa de tots els centres de la UIB ha de ser únicament en català, així com també dels camins, les vies i les indicacions.
 2. Els rètols indicadors d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe de papers, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs, o qualsevol altre bé propietat de la Universitat, han de ser en català.
 3. Tota la documentació interna i les comunicacions internes de caràcter administratiu o institucional s’han de fer normalment en català, sens perjudici del que estableixen les disposicions legals vigents. En cas que es tracti d'un document bilingüe, el català hi ha de tenir un lloc preferent.
 4. En l’atenció als usuaris, els empleats de la UIB s’han de dirigir en català al seu interlocutor, llevat que aquest demani ser atès en castellà o, en la mesura que sigui possible, en una altra llengua.
 5. Els formularis interns utilitzats per la UIB s’han de redactar en català, sens perjudici dels interessats a emplenar-los en castellà.

Article 8. Programari informàtic

 1. Tots els ordinadors de la UIB han de tenir instal·lat el programari normalment en català, sempre que la versió en aquesta llengua existeixi. Els programes que disposin d’eines de suport lingüístic han de tenir, almenys, les que es refereixin a aquesta llengua.
 2. El programari desenvolupat per la UIB ha de tenir, almenys, una versió en català.

Article 9. Actes públics

 1. Els actes institucionals de la UIB s’han de realitzar normalment en català, sens perjudici que algunes intervencions es puguin fer en alguna altra llengua, en funció de les característiques de l’acte.
 2. En els actes públics fets en zones on el català és llengua territorial, els representants de la UIB s’han d’expressar normalment en català.

Article 10. Avisos i publicacions

 1. Les disposicions de l'administració de la UIB s’han de publicar sempre en català.
 2. Les revistes, les memòries, els cartells i, en general, les publicacions de la UIB instucionals s’han de fer en llengua catalana, llevat de les específicament destinades a l’exterior, que també es podran fer en una altra llengua.
 3. També per raons de difusió científica es podran fer publicacions en una altra llengua.

Article 11. Empreses externes

Els serveis universitaris gestionats per empreses externes han de complir les disposicions establertes en aquest reglament.

Capítol IV. Usos lingüístics externs

Article 12. Documents

 1. La documentació que la UIB hagi de presentar a altres institucions de zones on el català és llengua territorial s’ha de redactar en català.
 2. Els documents públics que la UIB atorgui davant els fedataris públics amb seu als territoris de llengua catalana s’han de redactar en català. En cas que hi hagi més d’un atorgant i algun d’aquests expressi el desig d’acollir-se a la llengua castellana, s’actuarà segons la legislació vigent, essent sempre prioritària la versió en llengua catalana.
 3. Tota la documentació de la UIB que hagi de tenir efecte fora dels territoris de parla catalana ha de tenir, a més de la versió original en català, una versió en llengua castellana, si es tracta de l’Estat espanyol o d’un país llatinoamericà, o en una altra llengua, normalment en anglès, si és en altres països.

Article 13. Comunicacions externes

 1. La UIB ha d’utilitzar la llengua catalana per comunicar-se amb qualsevol persona de fora del territori de parla catalana que s’hi hagi dirigit en aquesta llengua. En cas contrari, s’ha d’utilitzar, sempre que sigui possible, la llengua del receptor de la comunicació.
 2. La publicitat que faci la UIB a mitjans de comunicació de territoris de parla catalana s’ha de fer en català. Quan es faci fora d’aquest àmbit, es realitzarà en la llengua oficial en aquell territori.

Article 14. Treballs externs

Els estudis, projectes i treballs que la UIB encarregui a persones o empreses externes a la institució han de ser redactats en llengua catalana, normalment.

Capítol V. Usos lingüístics en l’activitat acadèmica

Article 15. Usos lingüístics a la docència

 1. El català és la llengua oficial pròpia de la Universitat de les Illes Balears i, en conseqüència, la comunitat universitària s’ha d’esforçar per fer-la vehicle preferent d’ensenyament, sens perjudici del dret d’usar el castellà com a llengua oficial, i altres llengües dins els àmbits que les corresponents facultats i els departaments determinin. Per això, la Universitat ha de posar a l’abast de tots els estudiants i el personal docent visitants que ho requereixin la formació necessària en llengua catalana i castellana a fi que puguin adquirir-ne el domini adequat en un termini curt de temps.
 2. Els alumnes i els professors tenen dret a expressar-se, de manera oral o escrita, en la llengua oficial que prefereixin, llevat que la naturalesa de l’assignatura impliqui l’ús d’una llengua determinada.
 3. La UIB oferirà cursos i sistemes d’autoaprenentatge perquè tant els professors com els alumnes puguin perfeccionar el coneixement de la llengua catalana, per tal d’anar assolint un perfil lingüístic òptim.
 4. Es procurarà donar suport als professors perquè puguin elaborar el seu propi material didàctic en llengua catalana o, si escau, en altres llengues.
 5. Cap estudiant no pot ser discriminat o veure’s perjudicat pel fet d’utilitzar l’una o l’altra llengua oficial a les classes o als exàmens, llevat que la naturalesa de la matèria impliqui l’ús d’una llengua determinada, independentment de la llengua que utilitzi el professor.

Article 16. Estudiants de fora de les zones de parla catalana

 1. La UIB informarà prèviament i adequadament les universitats de fora de les zones de parla catalana dels usos lingüístics en tots els àmbits de la Universitat. En aquest sentit, es reconeixeran les universitats que valorin els coneixements de llengua catalana dels estudiants que vulguin fer una estada a la UIB.
 2. La UIB informarà prèviament i adequadament els alumnes provinents de fora de les zones de parla catalana de l’ús de la llengua catalana en la docència.
 3. La UIB informarà adequadament els alumnes provinents de fora de les zones de parla catalana dels cursos i sistemes d’autoaprenentatge de català que tenen a la seva disposició, tant abans de la seva vinguda com durant la seva estada a la Universitat.
 4. La UIB crearà un programa d’acolliment lingüístic, amb la participació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària, que actuï com a xarxa de suport lingüístic i de coneixement de la cultura de les Illes Balears.

Capítol VI. Usos lingüístics del personal d’administració i serveis

Article 17. Usos lingüístics del personal d’administració i serveis

 1. El personal d’administració i serveis ha de tenir un nivell adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l’expressió oral com en l’escrita, segons quines siguin les funcions del seu lloc de treball.
 2. En els processos de selecció, els aspirants han d’acreditar un nivell adequat i suficient de les dues llengües oficials, segons quines siguin les funcions del lloc de treball a què aspirin.
 3. La UIB prioritzarà les persones que tinguin coneixements d’anglès en aquells llocs de treball en què es consideri necessari.

Capítol VII. Col·laboració amb altres universitats

Article 18. Col·laboració interuniversitària

 1. La UIB promourà la col·laboració a tots els nivells amb la resta d’universitats de parla catalana, de cara a fomentar la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.
 2. La UIB participarà en la Xarxa Vives d’Universitats, especialment en les activitats dirigides a potenciar la presència de la llengua catalana en l’àmbit universitari i científic.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord de la Junta de Govern 447/1988, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ús intern i normalització del català a la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 22, de 28 de març), en tot allò que s’oposi al present reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de març de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet