logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 464 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 27 d'abril de 2018
Consell de Govern

12717. ACORD NORMATIU del dia 21 de març de 2018 pel qual es regula el procediment d'avaluació de l'acompliment del personal funcionari d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

En l’àmbit estatal han tingut una incidència especial el Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), i, per al que ens ocupa, les previsions del títol III (Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics), que obre la possibilitat que cada administració pública pugui establir el seu propi sistema per avaluar l’acompliment dels seus empleats.

En aquest sentit, l’article 20 del TREBEP estableix que l’avaluació de l’acompliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora la conducta professional i el rendiment o l’assoliment de resultats. De la mateixa manera, l’article 24 del TREBEP determina que les retribucions complementàries han de respondre, entre altres, als factors següents: el grau d’interès, la iniciativa o l’esforç amb el qual el funcionari fa la seva feina i el rendiment o els resultats obtinguts.

Fent referència al marc normatiu, també cal tenir en compte les previsions que, sobre la matèria, en l’àmbit autonòmic, fa la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tant, la present normativa té com a objecte regular el procediment per fer l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, tal com preveu la disposició addicional setena de l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 442, de 13 de gener de 2017).

Cal dir, així mateix, que aquesta normativa suposa una aposta de la UIB per la innovació, per la millora contínua de la gestió i per la qualitat i, en definitiva, per un canvi en la cultura organitzacional. Així, la Universitat de les Illes Balears ha basat l’avaluació de l'acompliment del personal d’administració i serveis sobre la trajectòria i l’actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la consecució d’objectius i el resultat de l’avaluació de les competències assignades al lloc de treball.

Finalment s’ha de dir que aquesta normativa ha estat elaborada per la Gerència amb la participació de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU) i s’ha consensuat amb una gran majoria d’empleats, caps de servei i unitats administratives, aportacions individuals del PAS i la Comissió de representants del PAS.

En vista del que s’ha exposat, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, un cop oïda la Junta de Personal d'administració i serveis i en virtut de les previsions de la disposició addicional setena, primer apartat, de l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre, ha aprovat el procediment per fer l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears

Sumari

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Article 2. Normativa aplicable

Títol I. Avaluació de l’acompliment

Capítol I. Àmbit d’aplicació

Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació
Article 4. Àmbit temporal d’aplicació

Capítol II. Sistema d’avaluació

Article 5. Elements de valoració
Article 6. Avaluadors superiors
Article 7. Unitats d’avaluació i estructura jeràrquica
Article 8. Òrgan avaluador
Article 9. Penalitzacions per l’incompliment del procediment

Capítol III. Bloc 1: avaluació del compliment d’objectius d’unitat

Article 10. Característiques
Article 11. Procediment

Capítol IV. Bloc 2: avaluació del desenvolupament personal i individual

Article 12. Característiques
Article 13. Procediment
Article 14. Valoració de la implicació individual amb la consecució dels objectius del servei o unitat
Article 15. Valoració de la implicació individual amb la institució
Article 16. Documents justificatius

Capítol V. Bloc 3: avaluació de les competències assignades al lloc de treball

Article 17. Característiques
Article 18. Procediment
Article 19. Avaluadors
Article 20. Elements de l’avaluació
Article 21. Valoració del qüestionari
Article 22. Terminis per a l’entrevista i informe final
Article 23. Normes internes de funcionament de l’aplicació

Títol II. Sistema de valoració de l’avaluació de l’acompliment

Article 24. Valoració dels diferents elements d’avaluació

Capítol VI. Efectes de l’avaluació de l’acompliment

Article 25. Efectes de l’avaluació de l’acompliment en la carrera professional

Capítol VII. Situacions especials dels empleats públics

Article 26. Situacions especials

Títol III. Avaluació de l’acompliment dins la carrera professional

Article 27. Convocatòria
Article 28. Requisits
Article 29. Avaluació
Article 30. Comissió tècnica de valoració
Article 31. Notificacions als interessats i reclamacions
Article 32. Adjudicació de l’esglaó dins la carrera professional horitzontal

Disposicions addicionals

Primera. Indicadors i valors unitaris
Segona. Efectes dins els procediments de gestió de recursos humans
Tercera. Denominacions
Quarta. Interpretació i desenvolupament

Disposició transitòria

Única. Primera convocatòria per pujar d’esglaó

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té com a objecte desenvolupar i regular el procediment pel qual es regirà l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari d’administració i serveis de la UIB.

Article 2. Normativa aplicable

El sistema d’avaluació de l’acompliment es regeix pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), per la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFPIB), per l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, i per la present normativa.

Finalment, també hi és aplicable la disposició addicional tercera (Normes específiques en matèria de nòmines) de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

Títol I. Avaluació de l’acompliment

Capítol I. Àmbit d’aplicació

Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació

 1. Tots els funcionaris públics de la Universitat de les Illes Balears seran avaluats amb la periodicitat establerta en aquesta normativa.
 2. Perquè una persona pugui ser avaluada és necessari que hagi prestat serveis efectius en el mateix lloc de treball de forma continuada o discontinuada durant almenys el 30% de la jornada anual o període avaluable corresponent.
 3. Com a regla general, en el cas que una persona hagi ocupat diferents llocs de treball durant l’any que s’ha d’avaluar, s’ha de valorar de forma proporcional la feina feta a tots els llocs ocupats, sempre que aquest període superi el 30% estipulat a l’apartat anterior.

Article 4. Àmbit temporal d’aplicació

 1. L’avaluació de l’acompliment és una eina d’avaluació contínua i té la periodicitat següent:
  1. L’avaluació dels blocs 1 i 2 de la present normativa serà anual.
  2. L’avaluació del bloc 3 es realitzarà dues vegades cada cinc anys. L’any 2018 es farà la primera avaluació.
 2. La puntuació resultant serà la mitjana ponderada segons el temps d’ocupació en cada lloc de treball.

Capítol II. Sistema d’avaluació

Article 5. Elements de valoració

El sistema d’avaluació de l’acompliment es fonamenta en la valoració de diferents elements:

 1. Bloc 1: avaluació del compliment d’objectius d’unitat
 2. Bloc 2: avaluació del desenvolupament personal i individual
 3. Bloc 3: avaluació de les competències assignades al lloc de treball

Article 6. Avaluadors superiors

 1. Als efectes de la present normativa, de conformitat amb les previsions de l’article 23 de l’Acord normatiu 12097/2016, es consideren avaluadors superiors:
  1. Els caps de servei o unitat administrativa, els caps de secció, els caps d’àrea i els responsables d’àrea, respecte del personal que està adscrit a cada unitat d’avaluació.
   Sempre ha d’avaluar la persona jeràrquica més immediata. En aquelles unitats petites en què no hi hagi empleats amb aquests nivells de responsabilitat actuarà, com a avaluador superior, el funcionari amb nivell de destinació més alt.
  2. La Gerent, respecte dels vicegerents i els caps de servei o unitat administrativa.
  3. Els càrrecs universitaris ocupats per personal docent i investigador, que avaluaran exclusivament el personal que ocupi llocs de secretaria o presti serveis sota la seva dependència directa.
 2. Els avaluadors superiors han d’observar, anotar i valorar el desenvolupament dels empleats que hi hagi sota la seva supervisió.
 3. Les funcions essencials dels avaluadors superiors són:
  1. Fixar els objectius d’unitat i consensuar-los amb els membres del servei.
  2. Assegurar la implicació de tot el personal del servei o unitat dins el desenvolupament dels objectius d’unitat.
  3. Realitzar tasques de supervisió, seguiment i revisió dels objectius d’unitat.
  4. Avaluar la consecució dels objectius d’unitat fixats al servei, així com fer l’avaluació individual de tots els empleats implicats.
  5. Totes les altres funcions previstes a l’article 24 de l’Acord normatiu 12097/2016.
 4. L’avaluador superior és el responsable de fer les avaluacions dels seus empleats i de remetre-les posteriorment a l’òrgan avaluador (CARHU).

Article 7. Unitats d’avaluació i estructura jeràrquica

 1. Les unitats d’avaluació es corresponen amb les unitats administratives indicades al catàleg de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UIB.
 2. Les unitats administratives poden estar formades, si escau, per subunitats, que són les que organitzen els llocs de treball que tenen relació laboral entre ells. Cada unitat o subunitat té assignat un superior jeràrquic del qual depenen altres llocs de treball. Dins aquesta estructura també s’han constituït les comissions de garantia de qualitat (CGQ), que serviran de referència per definir l’estructura jeràrquica dels serveis més grans.
 3. Als efectes de determinar els participants en una avaluació, l’estructura jeràrquica és la que es determina a l’organigrama de cada servei o unitat i a l’estructura del control de presència. L’òrgan avaluador esmentat a l’article 8 hi pot fer els canvis que consideri adients en casos excepcionals.
 4. Els responsables de les unitats administratives són els encarregats de revisar anualment si es produeixen canvis en l’estructura dels llocs de treball que puguin afectar les unitats d’avaluació i de comunicar-los a la Gerència.

Article 8. Òrgan avaluador

 1. L’òrgan encarregat de fer el seguiment i la valoració de tots els elements de l’avaluació de l’acompliment és la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU), que incorporarà per a aquest procediment dos membres de la Junta de Personal d’administració i serveis.
 2. Les competències que té assignades aquest òrgan són:
  1. Fer el seguiment del procés.
  2. Interpretar i resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el procés i, en cas de discrepàncies, solucionar-los.
  3. Fer l’avaluació final.
  4. Valorar i establir les penalitzacions per incompliment.
  5. Totes aquelles altres que es prevegin en aquesta normativa.
 3. Els membres de l’òrgan avaluador (CARHU) han d’actuar amb imparcialitat i han de declarar els possibles conflictes d’interessos que puguin presentar-se i, si escau, abstenir-se de participar en el procediment.
 4. Els membres de l’òrgan avaluador (CARHU) han d’actuar amb objectivitat, independència i rigor professional i han de respectar la confidencialitat de les dades personals dels sol·licitants i guardar secret de les deliberacions de la Comissió.
 5. En cas que no hi hagi consens entre els membres de l’òrgan avaluador (CARHU), ells mateixos elevaran consulta a la comissió tècnica de valoració, regulada al capítol III del títol II de l’Acord normatiu 12097/2016, la qual emetrà un informe amb una proposta d’avaluació que remetrà a la Gerència i s’incorporarà a l’expedient de l’empleat.
 6. L’òrgan avaluador (CARHU) ha d’estendre acta de les reunions.

Article 9. Penalitzacions per l’incompliment del procediment

 1. Tots els participants en l’avaluació tenen el compromís d’intervenir en el procediment i, en conseqüència, l’obligació de realitzar dins el termini i en la forma escaient les tasques, avaluacions i obligacions que els corresponguin.
 2. Els empleats que no emplenin ni lliurin els documents derivats de la gestió per objectius en el termini indicat o no responguin el qüestionari d’avaluació de les competències assignades al lloc de treball dins el termini establert, excepte per causes excepcionals degudament motivades, tindran una penalització a la seva avaluació. La penalització de fins a un 50% de l’avaluació de l’acompliment, serà valorada i establerta per l’òrgan avaluador (CARHU).
 3. Els avaluadors superiors que no realitzin les seves funcions tindran una penalització de fins a un 50% de l’avaluació de l’acompliment, excepte per causes excepcionals degudament motivades. L’òrgan avaluador (CARHU) valorarà i establirà aquesta penalització.
 4. L’òrgan avaluador (CARHU) serà l’encarregat de valorar les penalitzacions, que podran ser a partir del 50% fins a l’avaluació negativa de l’avaluació de l’acompliment, segons consideri escaients per als funcionaris que siguin sotmesos a un expedient d’informació reservada o disciplinari, sempre que hi hagi sanció.
 5. Les penalitzacions establertes en aquest article s’aplicaran sempre que la falta de compliment del procés no tingui un motiu justificat.

Capítol III. Bloc 1: avaluació del compliment d’objectius d’unitat

Article 10. Característiques

 1. La gestió i l’avaluació per objectius inicia un canvi institucional en la forma de treballar i facilita la consecució de resultats i l’avaluació de la quantitat i qualitat de la feina que fa el PAS, accions imprescindibles per implementar la carrera professional.
 2. Abans del començament del període a avaluar (any natural) es pactaran, entre la Gerència i les unitats d’avaluació, el nombre mínim d’objectius necessaris per poder incloure la totalitat dels empleats.
 3. Els objectius han de ser realistes, possibles, però a la vegada ambiciosos. Si es considera necessari, es pot assignar una ponderació als objectius de cada unitat o servei, amb la finalitat de poder donar més rellevància a uns objectius sobre els altres.
 4. Les comissions de garantia de qualitat (CGQ) –creades per l’Acord executiu 9354/2010, de 16 de febrer, pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat de cada servei o unitat i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió– són els òrgans facilitadors per a la definició i el desenvolupament dels objectius de les unitats d’avaluació.
 5. Els objectius de les diferents unitats d’avaluació s’han de consensuar entre el cap i els membres del servei o unitat, amb el suport de la CGQ, amb la finalitat d’obtenir la implicació i el compromís de les persones amb la consecució dels objectius.
 6. La Universitat, a través del servei responsable de la gestió de la qualitat, donarà suport als caps i membres de les CGQ en la definició, revisió, planificació, seguiment i avaluació dels objectius, i proporcionarà les eines i l’assessorament necessaris.
 7. L’òrgan avaluador és l’encarregat de vetllar perquè tots els objectius marcats pels diferents serveis, unitats o CGQ tinguin una possibilitat de consecució anàloga o similar.

Article 11. Procediment

El procediment d’avaluació tindrà les fases següents:

1. Planificació
 1. La Gerència marcarà l’inici del procediment amb la publicació i difusió dels objectius generals i les línies estratègiques corresponents, els quals serviran de guia als diferents responsables per marcar objectius específics de cada servei o unitat, adaptats a la seva missió, visió i valors.
 2. La Gerència també pot, si ho considera adient, marcar objectius específics per a determinats serveis.
 3. Per tal que puguin ser avaluats, els objectius es marcaran per anys naturals, encara que es poden marcar per períodes més llargs si les seves característiques així ho requereixen. Per norma general, el procediment serà el següent:
  • – Planificació dels objectius de l’any següent: segon semestre de l’any natural.
  • – Execució dels objectius anuals: l’any natural.
  • – Avaluació dels objectius de l’any anterior: primer semestre de l’any natural.
 4. Cada unitat d’avaluació ha de publicar en un lloc accessible per a tots els seus membres la definició dels objectius que s’han marcat, per tal de poder fer-ne el seguiment i control.
 5. Els objectius s’han d’estructurar en tasques i les tasques en accions, que s’han d’assignar a empleats concrets.
 6. Els caps, amb el suport de les CGQ, tenen la responsabilitat de definir els objectius prioritaris per a la seva unitat i planificar la seva consecució. Aquesta planificació i distribució de feines s’ha de comunicar al personal del servei o unitat, ja que aquest personal ha de conèixer quina ha de ser la seva implicació en cada objectiu. Tots els empleats han d’estar implicats directament, com a mínim, en un dels objectius de la unitat.
 7. Un cop acabat el termini de presentació de les propostes d’objectius per part dels diferents caps, l’òrgan avaluador (CARHU) les revisarà i procedirà, si escau, a aprovar-les. Així mateix, pot fer suggeriments de millora, modificació i adaptació.
 8. La Gerència comunicarà als responsables dels serveis l’aprovació de les propostes, on s’especificaran, si escau, els suggeriments de millora, modificació i adaptació de l’òrgan avaluador (CARHU).
2. Compromís

Una vegada aprovada la planificació dels objectius del servei o unitat, per tal d’evidenciar el compromís d’actuació, el responsable, juntament amb els membres del servei, signarà el document, que es publicarà al Portal PAS-PDI de la Universitat.

3. Implementació i seguiment dels objectius
 1. Les actuacions que conformen la planificació aprovada i compromesa s’han de dur a terme durant el període de la seva vigència. S’han de guardar evidències de la realització de les accions planificades.
 2. Les unitats d’avaluació han de fer durant l’any natural, almenys, dues revisions de seguiment amb la finalitat de poder actuar en aquells casos en què sigui necessari reformular l’objectiu o fer les adaptacions o modificacions necessàries.
 3. El caps han de mantenir reunions periòdiques amb els membres del servei per tal de fer el seguiment de les tasques individuals i/o col·lectives. Tots els membres han de tenir accés a la informació i als documents necessaris.
4. Informe d’avaluació anual de la consecució dels objectius del servei
 1. L’informe d’avaluació anual ha de contenir una proposta de valoració de l’objectiu al nivell global i al nivell individual de cadascun dels membres que hi han participat. S’han d’aportar evidències i descriure els problemes o els motius pels quals no s’hagin dut a terme totes i cadascuna de les accions o tasques previstes. Aquest informe s’ha de consensuar amb els membres de les unitats de valoració, i en cas d’haver-hi disconformitat d’algun membre, s’ha de fer constar a l’informe.
 2. A l’informe anual el cap ha d’indicar la puntuació que considera que el servei o la unitat ha obtingut en cada objectiu. S’hi ha d’aplicar l’escala següent:

% tasques realitzades

Puntuació obtinguda

Menys del 25%

Fins a 15 punts

Del 26 al 50%

Fins a 40 punts

Del 51 al 75%

Fins a 75 punts

Del 76 al 100%

Fins a 100 punts

 c. Abans de finalitzar el primer trimestre de l’any següent, els caps han d’enviar l’informe d’avaluació anual a l’òrgan avaluador (CARHU).

5. Avaluació final
 1. Els membres de l’òrgan avaluador (CARHU) faran la revisió dels informes. Si es considera necessari, podran sol·licitar més informació als caps o també es podran fer entrevistes per aclarir els possibles dubtes.
 2. Un cop fetes les revisions i valoracions, s’emetrà la valoració definitiva i s’incorporarà a l’expedient de cada empleat.
 3. Tots els membres d’una mateixa unitat d’avaluació, a excepció d’aquelles unitats que tinguin constituïdes diferents CGQ, ateses les seves especials peculiaritats, tindran la mateixa valoració.
 4. La valoració obtinguda per la consecució dels objectius de la unitat serà el resultat de treure la nota mitjana ponderada dels valors obtinguts per cada un dels objectius realitzats.

Capítol IV. Bloc 2: avaluació del desenvolupament personal i individual

Article 12. Característiques

 1. L’avaluació ha de respectar en tot moment els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 2. En cap cas no es poden tornar a avaluar els mèrits i les circumstàncies valorats en convocatòries anteriors.
 3. La valoració dels mèrits d’aquest bloc es plasmarà en un informe que s’articularà al voltant de dos apartats diferenciats:
  • Implicació en la consecució dels objectius del servei o unitat.
  • Implicació individual amb la institució.

Article 13. Procediment

 1. Pel que fa al procediment a seguir per a la valoració de la implicació individual en els objectius d’unitat, els caps, un cop tinguin els objectius marcats, han de promoure la implicació de cada membre de l’equip i han de marcar la participació de cadascun. Un cop acabat el termini d’execució establert per a cada objectiu, s’ha de formalitzar la part corresponent de l’informe referida a l’avaluació de cada treballador. L’informe ha de ser consensuat entre el cap i l’interessat, amb la implicació directa dels membres de la CGQ.
 2. Pel que fa al procediment a seguir per a la valoració de la implicació individual dels empleats amb la institució, el cap de la unitat de valoració ha de formalitzar la segona part de l’informe, abans que acabi el primer trimestre de l’any següent del període a avaluar.
 3. L’informe, que han de signar el cap i l’empleat, s’ha d’enviar a l’òrgan avaluador (CARHU), i finalment s’incorporarà a l’expedient de l’empleat.
 4. En cas que hi hagi discrepàncies entre les valoracions fetes pel cap i l’empleat, s’han de fer constar a l’informe les observacions que es considerin necessàries. Si ho considera adient, l’empleat també pot presentar un escrit de revisió a l’òrgan avaluador (CARHU). Ambdós casos els resoldrà l’òrgan avaluador (CARHU), que ha d’emetre la puntuació definitiva, la qual finalment s’incorporarà a l’expedient administratiu de l’empleat.

Article 14. Valoració de la implicació individual amb la consecució dels objectius del servei o unitat. Màxim 50 punts

 1. La implicació individual dins els objectius d’unitat o servei és una part molt important de l’avaluació del desenvolupament personal i individual, ja que cada membre de l’equip és imprescindible per poder dur a terme les fites marcades per la unitat.
 2. Per a aquells funcionaris que hagin fet un canvi de lloc durant l’any a avaluar, es tindrà en compte el que disposa l’article 3 de la present normativa.
 3. Dins aquest bloc es valorarà la participació individual en la consecució dels objectius d’unitat. El responsable emetrà un informe en què valorarà la implicació individual de cadascun dels empleats públics inclosos en cada objectiu.

Article 15. Valoració de la implicació individual amb la institució. Màxim 50 punts

 1. Dins aquest bloc s’avaluaran altres mèrits i aptituds de l’empleat públic que aportin un gran valor al desenvolupament personal i individual de les tasques encomanades a cada lloc de treball.
 2. També s’hi poden incloure altres mèrits a valorar per raó de l’especificitat de la funció desenvolupada i l’experiència adquirida, el compliment dels objectius individuals, la falta d’absentisme no justificat, la implicació en els objectius fixats per la Universitat, la formació, la innovació i la transferència del coneixement.
 3. Els diferents aspectes a valorar són:
  1. Aspectes relacionats amb la quantitat i qualitat de la feina. Màxim 20 punts.
  2. Aspectes relacionats amb la flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats del lloc. Màxim 10 punts.
  3. Aspectes relacionats amb la qualificació del funcionari. Màxim 20 punts.
  4. Aspectes relacionats amb la participació i la difusió. Màxim 8 punts.
  5. Valoració dels deures associats a l’avaluació de l’acompliment. Màxim 5 punts.
  6. Altres ítems que l’òrgan avaluador (CARHU) consideri adient de valorar. Màxim 5 punts.
 4. El detall dels diferents elements a valorar dins cada punt es desenvolupa a l’annex 1.

Article 16. Documents justificatius

 1. La Gerència facilitarà eines i formularis per tal de poder fer les anotacions i els controls relatius a aquest bloc.
 2. Tota la documentació que serveix de justificant s’ha de guardar durant un període mínim de 5 anys després de la presentació, per si en el moment en què el treballador es presenta a una convocatòria per pujar d’esglaó és necessari fer alguna comprovació. Cada empleat ha de custodiar els seus justificants.

Capítol V. Bloc 3: avaluació de les competències assignades al lloc de treball

Article 17. Característiques

 1. El model d’avaluació de les competències assignades al lloc de treball és recollit a l’article 22 del capítol II (Elements de valoració de l’acompliment i avaluadors) de l’Acord normatiu 12097/2016 i està basat en el projecte aprovat en reunió conjunta de la Gerència i la Junta de Personal d’administració i serveis, posteriorment modificat i revisat per la Gerència i la Junta de Personal d’administració i serveis.
 2. Un document bàsic per a l’inici de l’avaluació de les competències assignades al lloc de treball és l’Acord normatiu 9257/2009, de 17 de novembre, que modifica l’Acord normatiu 8582/2008, de 10 de juny, pel qual s’aprova l’ordre de funcions dels diferents cossos i escales dels empleats públics de la UIB. L’Acord normatiu 9257/2009 estableix la relació de les competències i habilitats clau de les places corresponents als cossos generals i als cossos específics, segons nivells de responsabilitat; així mateix, també estableix l’inventari i definició de les competències i habilitats clau.
 3. El sistema descrit es basa en l’avaluació de competències professionals, és a dir, conductes observables que resulten significatives per a la valoració de l’eficàcia, eficiència i bones pràctiques, atenció al públic, serveis i gestió d’equips de treball. Es pot aplicar tant a empleats que realitzen les tasques més bàsiques com als que dirigeixen les unitats de treball.
 4. Amb l’avaluació de les competències assignades al lloc de treball dels empleats, en definitiva, es tracta de reconèixer tant l’experiència com els coneixements adquirits en la mesura que aquests s’apliquin a l’execució real de les tasques del lloc de treball i tinguin com a objectiu la consecució dels objectius del servei i de l’entitat. També es té en compte la manera en què es duguin a terme (actituds).
 5. Així, avaluar les competències assignades al lloc de treball significa valorar el que fa la persona, les característiques que demostra i aplica al lloc de treball i que tenen com a finalitat aconseguir els objectius marcats.
 6. El sistema d’avaluació de les competències assignades al lloc de treball s’ha d’adequar als criteris establerts a l’article 16.2 de l’Acord normatiu 12097/2016. A més a més, s’ha de preservar l’anonimat dels empleats que hi participin.

Article 18. Procediment

 1. L’avaluació es fa mitjançant un qüestionari electrònic que conté una sèrie d’afirmacions referides a dotze competències, que, a la vegada i segons la seva complexitat, estan subdividides en diverses subcompetències. Per a cada subcompetència s’han escollit tres afirmacions com a mínim, amb la finalitat d’obtenir una validesa suficient. Aquestes competències i subcompetències es recullen a l’annex 2 d’aquesta normativa, sens perjudici que es puguin ampliar a mesures que desenvolupin les funcions específiques dels llocs de treball.
 2. Aquest model d’avaluació de les competències assignades al lloc de treball es basa en el sistema 360º d’avaluació de les competències assignades al lloc de treball, encara que, tal i com es va acordar entre Gerència i la Junta de PAS, a la UIB l’avaluació externa no es té en compte en aquest sistema. En conseqüència, es va elaborar un qüestionari 270º. Aquest qüestionari valora, per a cada nivell de responsabilitat, les competències assignades a l’acord normatiu de l’ordre de funcions.
 3. El model és format per dos elements: qüestionari i entrevista personal entre l’avaluador superior i l’avaluat. El procés finalitzarà amb la signatura d’un informe final.
 4. El qüestionari que s’ha d’utilitzar és l’«AVACOMPE-270 Qüestionari per a l’avaluació 270º». Consta al Registre Central de la Propietat Intel·lectual de Madrid, amb el núm. PM-111-2011, i fou revisat i millorat per la Junta de PAS i la Gerència els anys 2015 i 2017.
 5. El qüestionari s’ha de remetre a les persones implicades en l’avaluació (per UIBdigital). Cada persona rebrà un correu electrònic que l’avisarà dels qüestionaris que ha d’emplenar, amb indicació del termini establert per contestar i desar el qüestionari. Els terminis s’han de respectar en tot moment, llevat dels casos excepcionals prevists a l’article 22 d’aquesta norma.
 6. Del total de les preguntes que formen el qüestionari se’n pot deixar, com a màxim, un 20% en blanc.
 7. Un cop que les enquestes s’hagin contestat o bé hagi acabat el termini establert, s’enviarà una comunicació interna a l’avaluador superior perquè pugui consultar el resultat de l’avaluació i pugui realitzar la fase següent, l’entrevista.
 8. Per poder tancar l’avaluació, l’avaluador superior i l’avaluat s’han de reunir obligatòriament per consensuar les valoracions finals. Només pot ometre’s aquesta entrevista en casos justificats a criteri de l’òrgan avaluador (CARHU).
 9. Com a norma general, l’entrevista la farà la persona que exerceix com a superior jeràrquic en el moment de realitzar l’avaluació, excepte en el cas que aquesta persona no hagi exercit com a tal durant l’any objecte d’avaluació. En aquest cas, l’entrevista l’ha de realitzar el superior jeràrquic del lloc on l’avaluat hagi estat més temps.
 10. L’entrevista ha de servir per posar en comú els resultats obtinguts derivats de totes les avaluacions realitzades. S’ha d’orientar l’avaluat i consensuar línies d’actuació per guiar el seu desenvolupament professional i la millora del seu perfil competencial. Després de l’entrevista, l’avaluador superior i l’avaluat han de signar l’informe final. El model de document que s’ha d’emplenar i que servirà per incloure al sistema d’avaluació de competències és el que figura com a annex 3, que es remetrà a l’òrgan avaluador (CARHU).
 11. Un cop acabat aquest procediment, l’informe final s’incorporarà a l’expedient administratiu dels empleats.

Article 19. Avaluadors

 1. Són avaluadors en un procés d’avaluació de les competències assignades al lloc de treball:
  1. L’avaluat.
  2. El superior de l’avaluat, que actuarà com a avaluador superior.
  3. Un conjunt de companys amb els quals treballa l’avaluat de forma habitual.
  4. Un conjunt dels empleats que tenen l’avaluat com a cap.
 2. Els participants en l’avaluació de les competències assignades al lloc de treball descrits al punt anterior tenen l’obligació de comunicar a l’òrgan avaluador (CARHU) l’existència de causes d’abstenció o recusació segons els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), respecte de l’avaluat, quan rebin la notificació per emplenar el qüestionari d’avaluació. També han de comunicar el fet que, segons el seu criteri, s’ha comès un error i no hi ha suficient interacció amb l’avaluat, la qual cosa impedeix fer l’avaluació.
 3. L’avaluat ha de comunicar l’existència de causes de recusació o abstenció respecte del seu avaluador superior.
 4. L’avaluat pot comunicar l’existència de causes de recusació o abstenció respecte de companys que podrien actuar com a avaluadors seus.
 5. L’òrgan avaluador (CARHU) és l’encarregat de resoldre si s’ha de substituir algun participant per les causes exposades als apartats 2, 3 i 4 d’aquest article.

Article 20. Elements de l’avaluació

Cada empleat públic serà avaluat des de tres punts de vista diferents:

 1. Visió pròpia: autoavaluació. Cada persona pot avaluar cadascuna de les competències assignades al lloc de treball, així com indicar els punts forts que té i els punts que ha de millorar, el que espera de la seva dedicació a la UIB i el que hi pot aportar. Aquesta valoració tindrà un pes sobre tota l’avaluació del 20%.
 2. Visió del superior. Cada persona serà avaluada pel seu cap o superior jeràrquic. Sempre que sigui possible, ha de fer l’avaluació el cap directe sobre els membres del seu equip. En el cas que no n’hi hagi o no sigui possible per l’estructura del servei, l’avaluació la farà el responsable del servei o unitat. Aquesta valoració tindrà un pes sobre tota l’avaluació del 40%.
 3. Visió dels companys de feina. Sempre que sigui possible, s’intentarà que hi hagi persones de diferent nivell:
  • Nivell superior: empleats que tinguin responsabilitat sobre la feina de l’avaluat.
  • Nivell d’iguals: empleats amb nivell similar i que es relacionin professionalment (interdependència de tasques) amb l’avaluat.
  • Nivell inferior: empleats que depenguin funcionalment de l’avaluat, si n’hi ha.

Per a l’avaluació dels companys es requereix un màxim de vuit persones i un mínim de tres (així s’eviten personalitzacions excessives), que, sempre que sigui possible, s’escolliran a l’atzar. Si això no és possible, l’òrgan avaluador (CARHU) establirà el criteri per protegir l’anonimat i garantir la idoneïtat de la persona, i en aquest cas es pot obviar el mínim establert. Aquesta valoració tindrà un pes sobre tota l’avaluació del 40%.

Article 21. Valoració del qüestionari

 1. L’avaluació de competències es realitzarà mitjançant un qüestionari de preguntes curtes. Els nivells de resposta seran afirmacions curtes relatives a les diferents preguntes del qüestionari. Internament l’aplicació convertirà les respostes en valors numèrics segons els valors establerts a l’annex 4.
 2. Cada element de l’avaluació (autoavaluació, avaluació del superior i avaluació dels companys) obtindrà una nota i se’n farà la mitjana amb la ponderació que correspongui. Aquesta nota final serà la que passarà a l’expedient administratiu de l’empleat.
 3. Les puntuacions obtingudes iguals o superiors a 3,5 punts es consideraran punts forts de l’avaluat.
 4. Les puntuacions obtingudes inferiors a 1,5 punts es consideraran punts febles de l’avaluat.

Article 22. Terminis per a l’entrevista i informe final

 1. Des de la recepció dels resultats dels qüestionaris, el superior jeràrquic que hagi actuat com a tal a l’avaluació té un termini per concertar una entrevista amb cada avaluat. Un cop analitzats i consensuats els resultats amb l’avaluat, s’ha de signar l’informe final corresponent, que s’ha de remetre a l’òrgan avaluador (CARHU) per a la inclusió a l’expedient administratiu.
 2. Si escau, aquesta entrevista pot ser efectuada o assistida per personal tècnic d’aquest àmbit o per personal responsable del Servei de Recursos Humans, implicat en aquest procés i designat per l’òrgan avaluador (CARHU), si no pot realitzar-la l’avaluador superior.
 3. Des de l’acabament del termini per emplenar els qüestionaris fins a la tramesa dels informes, l’avaluador superior disposa d’un termini d’un mes, el qual es pot ampliar un altre mes, en casos excepcionals prevists al punt 6 d’aquest article o quan coincideixi amb períodes de vacances. Els terminis s’han de respectar en tot moment.
 4. A l’informe final hi han de constar els aspectes següents:
  1. Valoració mitjana de totes les puntuacions de cada competència feta per l’avaluat.
  2. Valoració mitjana de totes les puntuacions de cada competència feta per l’avaluador superior.
  3. Valoració mitjana de totes les puntuacions del conjunt dels companys i per cada competència.
  4. Nota total final de l’avaluació global.
  5. Detalladament, punts forts de l’avaluat.
  6. Detalladament, punts febles de l’avaluat.
  7. Nombre de persones que han rebut el qüestionari d’avaluació referent a l’interessat i nombre de persones que efectivament han contestat.
  8. Competències que han sofert una modificació al resultat final per puntuacions discordants.
  9. Canvis de puntuació, si escau.
 5. A l’informe s’han de fer constar totes les propostes de formació que es considerin necessàries, els suggeriments de millora i els compromisos acordats.
 6. Només es pot obrir un nou termini en els casos de baixa mèdica justificada o qualsevol altre motiu que l’òrgan avaluador (CARHU) consideri justificat.

Article 23. Normes internes de funcionament de l’aplicació

L’aplicació que gestiona l’avaluació de les competències assignades al lloc de treball ha de seguir unes pautes internes d’actuació:

 1. En el cas que una unitat de valoració no tingui el nombre mínim establert de participants per efectuar l’avaluació, ha d’emetre un avís a l’administrador de l’aplicació.
 2. En el cas d’una diferència significativa (més d’un punt i mig) entre la puntuació d’una persona per una competència i la mitjana de totes les puntuacions de tots els companys, l’aplicació desestimarà aquestes puntuacions, tant les altes com les baixes, i substituirà el valor per la mitjana de totes les notes.
 3. S’han de comparar les puntuacions entre els tres blocs de participants: avaluat, cap i companys, i s’ha d’aplicar el mateix procés indicat al segon apartat d’aquest mateix article.

Títol II. Sistema de valoració de l’avaluació de l’acompliment

Article 24. Valoració dels diferents elements d’avaluació

Els diferents elements d’avaluació han de tenir les característiques següents:

 1. Valoració màxima i mínima de cada element (bloc):
  1. La valoració global màxima de l’avaluació de l’acompliment és de 300 punts anuals.
  2. Cada bloc té un màxim de 100 punts.
  3. La valoració anual s’obtindrà fent la suma de les valoracions obtingudes en cada bloc.
 2. Avaluació positiva i negativa:
 3. Es considerarà que ha obtingut una avaluació positiva per poder pujar d’esglaó aquell empleat que obtingui com a mínim 180 punts i sempre que no tingui cap bloc per davall els 40 punts.
 4. Es considerarà que ha obtingut una avaluació negativa aquell funcionari que obtingui una puntuació inferior als 120 punts o menys de 10 punts en un bloc o menys de 20 punts en dos blocs.
 5. Es considerarà que els empleats que no estiguin emmarcats en cap dels supòsits descrits a les lletres anteriors no han superat l’avaluació, però tampoc no els comptabilitzarà com a negativa. En aquest cas, s’aplicarà el que estableix l’article 26.2 d’aquesta norma.

Capítol VI. Efectes de l’avaluació de l’acompliment

Article 25. Efectes de l’avaluació de l’acompliment en la carrera professional

L’avaluació de l’acompliment tindrà els efectes corresponents sobre la carrera professional horitzontal de l’empleat públic, segons el que estableix l’Acord normatiu 12097/2016.

Capítol VII. Situacions especials dels empleats públics

Article 26. Situacions especials

 1. Els empleats públics que, per diversos motius, hagin estat absents del seu lloc de treball (baixes per incapacitat temporal, maternitats, excedències amb reserva de lloc, serveis especials) i no arribin al 60% de treball efectiu dins l’any natural, seran avaluats en la proporció de feina efectiva realitzada.
 2. El funcionari que estigui afectat per la situació descrita a l’apartat anterior i es presenti a una convocatòria d’avaluació de l’acompliment, si vol, pot sol·licitar que només li tinguin en compte quatre anys dels cinc exigits a l’esglaó anterior. La mitjana es farà sobre l’avaluació obtinguda dins aquests quatre anys.
 3. Els empleats públics que estiguin afectats per la situació indicada a l’apartat 1 d’aquest article durant més d’un any no tindran l’obligació de fer l’avaluació cada sis anys. Aquest termini es pot incrementar fins a tenir almenys 5 anys en què no es doni aquesta circumstància.

Títol III. Avaluació de l’acompliment dins la carrera professional

Article 27. Convocatòria

 1. El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, a proposta de la Gerent, ha d’aprovar anualment la convocatòria per sol·licitar l’avaluació de l’acompliment per pujar d’esglaó dins la carrera professional horitzontal del personal d’administració i serveis de la UIB, d’acord amb el procediment establert en aquesta normativa. La convocatòria s’ha de publicar al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU) el mes de gener de l’any posterior al període a avaluar.
 2. Les sol·licituds s’han de presentar, a títol individual, al Registre General de la Universitat de les Illes Balears.

Article 28. Requisits

Els requisits dels empleats públics que es vulguin presentar a aquestes convocatòries són els regulats al capítol III (Requisits, accés i progressió) del títol I de l’Acord normatiu 12097/2016.

Article 29. Avaluació

Quan els empleats es presentin a una convocatòria per pujar d’esglaó, l’avaluació de l’acompliment es realitzarà fent la mitjana de les avaluacions de l’acompliment efectuades dins els darrers cinc anys anteriors a la convocatòria.

Article 30. Comissió tècnica de valoració

 1. La comissió tècnica de valoració supervisarà i aprovarà tot el procés. La composició i el funcionament intern d’aquesta comissió són els que estableixen els articles 28 i 29 del capítol III (Comissió tècnica de valoració) del títol II de l’Acord normatiu 12097/2016.
 2. Les competències que tindrà assignades aquesta comissió són:
  1. Fer el seguiment del procés.
  2. Fer-ne l’avaluació.
  3. Aprovar les puntuacions finals.
  4. Interpretar i resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el procés.
  5. Totes aquelles altres previstes en aquesta normativa.
 3. Els membres de la comissió tècnica de valoració han d’actuar amb una imparcialitat absoluta i han de declarar els possibles conflictes d’interessos que puguin presentar-se i, si escau, abstenir-se de participar en el procediment d’acord amb el punt 4 de l’article 28 de l’acord normatiu esmentat abans.
 4. Els membres de la comissió han d’actuar amb objectivitat, independència i rigor professional i han de respectar la confidencialitat de les dades personals dels empleats públics sol·licitants i guardar secret de les deliberacions de la comissió tècnica de valoració.
 5. Per tal d’alleugerir les tasques de la comissió tècnica de valoració, l’òrgan avaluador (CARHU) pot fer una primera revisió de tot el procés i resoldre els problemes de caràcter administratiu i tècnic, a fi d’agilitar el procés i preparar la documentació que ha d’anar a la comissió tècnica de valoració. Finalment elevarà una proposta de puntuació de tot el procés.
 6. La comissió tècnica de valoració ha d’estendre acta de les reunions.

Article 31. Notificacions als interessats i reclamacions

 1. La comissió tècnica de valoració ha d’elaborar una proposta d’avaluació degudament motivada. El president de la comissió tècnica de valoració n’ha d’informar els interessats.
 2. L’avaluat pot presentar un escrit de revisió de la seva avaluació davant la comissió tècnica de valoració, dins el termini que s’estableixi a la convocatòria.
 3. La interposició de la reclamació no paralitzarà el procediment respecte a la resta d’avaluats i quedarà únicament en suspens l’avaluació de l’interessat fins a la resolució definitiva de la comissió tècnica de valoració.
 4. En cas que es presentin reclamacions, la comissió ha de revisar l’expedient i fer-ne una valoració. La comissió tècnica de valoració ha d’adoptar un acord d’avaluació definitiu degudament motivat.

Article 32. Adjudicació de l’esglaó dins la carrera professional horitzontal

 1. Una vegada que la comissió tècnica de valoració elevi la seva proposta d’avaluació definitiva, una resolució del Rector disposarà quina és la relació dels empleats públics que hagin superat l’avaluació i es publicarà al FOU.
 2. A la resolució indicada hi constaran el nom i els cognoms de l’empleat, la categoria, el cos i l’esglaó al qual queda integrat.
 3. Els efectes econòmics i administratius del nou esglaó seran a partir del dia 1 de gener de l’any de la convocatòria.

Disposicions addicionals

Primera. Indicadors i valors unitaris

El sistema de valoració unitari de cadascun dels elements que es faran servir per a la valoració de la implicació individual amb la institució es plasmarà en un acord entre la Gerència i la Junta de PAS.

Per tal que el procés sigui coherent i se’n pugui fer una gestió eficaç i transparent, la Universitat posarà a disposició dels empleats els documents, plantilles i eines necessaris per poder facilitar la cohesió del sistema i la seva avaluació posterior.

Segona. Efectes dins els procediments de gestió de recursos humans

D’altra banda, l’avaluació de l’acompliment s’incorporarà als procediments de promoció, concursos de provisió de llocs i remoció dels llocs obtinguts per concurs.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Quarta. Interpretació i desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per fer les interpretacions i adaptacions que resultin necessàries d’aquesta norma.

Disposició transitòria

Única. Primera convocatòria per pujar d’esglaó

En el cas de la primera convocatòria, les avaluacions que es tindran en compte seran les fetes des de l’enquadrament inicial de l’esglaó i la publicació de la convocatòria.

En la primera avaluació de l’acompliment, pel que fa al mínim establert a l’article 24.2.a) i 24.2.b) d’aquesta normativa, a la convocatòria de l’any 2019 es reduiran a 150 punts i a 100 punts, respectivament, atès que serà la primera avaluació de l’acompliment que es farà.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n pregui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de març de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet