logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12532. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 31 d'octubre de 2017 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis dels funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 31 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d'inici

Albarracín Lafuente, Carlos

5025

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CE (AS)

C2

14

21/12/2017

 

Andreu Taberner, Margalida

991

Rectorat

CG

C1

18

04/11/2017

 

Garau Amengual, Antònia M.

39

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

16

19/11/2017 

Garcias Amengual, Francesc X.

5241

Oficina de Suport a la Recerca

CE (AS)

A1

25

21/12/2017

 

Juan Puigserver, Miquela

304

Ed. Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós

CG

A2

25

07/12/2017

 

Mir Buades, Margalida

302

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

A1

25

21/12/2017

 

Morro Busquets, Catalina

5234

Serveis administratius de l’Hospital Universitari Son Espases

CE (AS)

C2

16

06/12/2017

 

Morro Pérez, Pedro

926

Ed. Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

23

21/12/2017

 

Munar Tur, M. Magdalena

125

Ed. Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

16

15/12/2017

 

Pierre Vivas, Andreu Gerard

2020

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

23

21/12/2017

 

Piqueras Martínez, Araceli

1017

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C2

18

10/12/2017

 

Ramon Nicolau, Margalida

128

Ed. Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

16

21/12/2017

 

Reig Andreu, Magdalena

38

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

18

10/12/2017

 

CG: cossos generals
CE (AS): cossos específics d’altres serveis