logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12531. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 31 d'octubre de 2017 per la qual es nomena secretària del Laboratori d'lnvestigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) la professora Margalida Vives Barceló.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveu l’article 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB, nomèn secretària del Laboratori d'lnvestigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) la professora Margalida Vives Barceló, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 31 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.