logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12533. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de novembre de 2017 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Biologia el senyor Víctor José Asensio Landa.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Víctor José Asensio Landa col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2017-18.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.