logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12514. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2017, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3463

 Universitat Ibn Zohr

 

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 Desenvolupar programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació 

 30/5/2017

 28/6/2017

 Mínim de quatre anys, renovable automàticament