logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Consell de Direcció

12512. ACORD EXECUTIU del dia 24 d'octubre de 2017 pel qual es crea el Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

La Universitat de les Illes Balears acull un nombre important d’investigadors en matèria de canvi climàtic, un fenomen global davant el qual la nostra comunitat és especialment sensible, atesa la insularitat. La UIB és conscient de la rellevància i fins i tot la urgència de comprendre l’escalfament global i de donar-hi resposta; és per això que ha presentat la candidatura com a membre observador a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

D’altra banda, per tal de fer un pas més en la qualitat, la pertinència i la rellevància de la recerca sobre el canvi climàtic que es fa a la UIB, sembla indispensable la creació del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB), que serà l’espai que permetrà i impulsarà el treball interdisciplinari en aquesta matèria.

Així mateix, la constitució del laboratori indicat beneficiarà la producció en investigació dels seus integrants, augmentarà la visibilitat de la recerca sobre el canvi climàtic de la UIB (perquè es projectarà una imatge institucional coordinada), permetrà la creació d’un interlocutor a la UIB amb més capacitats de participació en consorcis internacionals, fòrums estatals i iniciatives regionals, i repercutirà, al final, en la qualitat, l’impacte i la visibilitat de la investigació que es fa a la UIB.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) com a estructura cientificotècnica de la Universitat.

Article 2. Objectius

Els objectius principals del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) són la difusió, la docència, la recerca i la transferència de coneixements.

Article 3. Activitats

Les activitats que durà a terme el Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) són les que s’indiquen tot seguit:

 1. Participar en esdeveniments públics i mitjans de comunicació per tal de donar a conèixer el treball sobre el canvi climàtic que es realitza a la UIB.
 2. Codirigir treballs de fi de grau, màster i doctorat.
 3. Proposar estudis de màster, postgraus i cursos d’especialització.
 4. Promocionar la coordinació entre els membres del Laboratori i entre els grups de recerca.
 5. Iniciar i enfortir línies de recerca interdisciplinàries en matèria de canvi climàtic.
 6. Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.
 7. Participar en xarxes de recerca i semblants en matèria de canvi climàtic al nivell estatal, europeu i internacional.
 8. Establir vincles amb els actors rellevants en matèria de canvi climàtic fora de l’àmbit acadèmic, com l’Administració, el sector privat o la societat civil.
 9. Organitzar jornades, seminaris i altres activitats d’anàlisi i intercanvi d’experiències.
 10. Assessorar i elaborar estudis i informes.
 11. Representar, si escau, la UIB en les activitats i els fòrums internacionals en matèria de canvi climàtic, com ara la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

Article 4. Dependència

El Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 5. Integrants

Els integrants del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) són els membres de l'equip directiu i aquell personal docent i investigador de la UIB o d'un centre associat a la UIB que ho sol·liciti i quan així ho decideixin per majoria simple els membres del Laboratori.

Article 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 7. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 8. Memòria acadèmica

El Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB) ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet