logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Consell de Direcció

12511. ACORD EXECUTIU del dia 24 d'octubre de 2017 pel qual es modifica la composició de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU).

El Consell de Direcció del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 27.1 dels Estatuts de la Universitat, ha acordat de modificar la composició de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU), creada per l'Acord executiu 7464/2006, de 7 de febrer.

A partir d’ara, els membres que s’integren a la comissió indicada són els següents:

  • La Gerent, que la presidirà: senyora Antònia Fullana Puigserver.
  • La vicerectora d’Economia i Infraestructures: doctora Maria Llompart Bibiloni.
  • El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable: doctor Antoni Aguiló Pons.
  • El vicegerent: senyor Andreu Alcover Ordinas.
  • El cap del Servei de Biblioteca i Documentació: senyor Miquel Pastor Tous.
  • La cap del Servei de Recursos Humans: senyora Margalida Torrens Sastre.
  • La cap del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària: senyora M. Jesús Mairata Creus.
  • La senyora M. Carme Ramis Palmer, professora contractada doctora del Departament de Psicologia.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet