logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12431. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de juliol de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora ajudanta doctora Catalina Vich Llompart.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, s'atorga una llicència per estudis a la professora ajudanta doctora Catalina Vich Llompart pels períodes compresos entre el 29 de juliol i el 13 d'agost de 2017 i el 21 d'agost de 2017 i el 28 de gener de 2018.

Les retribucions que percebrà la professora ajudanta doctora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora ajudanta doctora Catalina Vich Llompart gaudirà de la llicència a la Universitat de Pittsburg (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.