logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12430. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de juliol de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Adamo Valle Gómez.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Adamo Valle Gómez pels períodes compresos entre el 23 d'agost i el 23 de novembre i l'1 i el 23 de desembre de 2017.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

El professor contractat doctor Adamo Valle Gómez gaudirà de la llicència a l'Institute of Cancer Research, Londres (Regne Unit).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Sra. Gerent de la Universitat.