logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12429. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de juliol de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Rebeca del Carmen Méndez Durón.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d'Economia de l'Empresa, s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Rebeca del Carmen Méndez Durón pel període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 de gener de 2018.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà la professora contractada doctora esmentada seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

La professora contractada doctora Rebeca del Carmen Méndez Durón gaudirà de la llicència a la Universitat de Tecnologia d'Auckland (Nova Zelanda).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d'Economia de l'Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.