logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12428. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Catalina M. Torres Figuerola.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d'Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Catalina M. Torres Figuerola pel període comprès entre el 14 de setembre i el 18 de novembre de 2017.

Les retribucions que percebrà la professora contractada doctora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora contractada doctora Catalina M. Torres Figuerola gaudirà de la llicència a la Universitat de Stirling, Escòcia (Regne Unit).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament d'Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.