logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12427. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l'ajudanta Lucía Buil Legaz.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, s'atorga una llicència per estudis a l’ajudanta Lucía Buil Legaz pel període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2017.

Les retribucions que percebrà l’ajudanta esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora ajudanta Lucía Buil Legaz gaudirà de la llicència a la Universitat d'Oviedo.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Sra. Gerent de la Universitat.