logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12426. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Miquel Barceló Oliver.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Química, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Miquel Barceló Oliver pel període comprès entre el 31 d'agost i el 28 d'octubre de 2017.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor contractat doctor Miquel Barceló Oliver gaudirà de la llicència a la Universitat de Zuric (Suïssa).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora per substitució reglamentària del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.