logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12415. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juliol de 2017 per la qual es nomena vicedegà de la Facultat d'Educació el professor Xavier Motilla Salas.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, de 19 de desembre, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, nomèn vicedegà de la Facultat d’Educació, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.