logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12414. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació d'integrants del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l'article 25.1 dels Estatuts, i es designen les persones que poden assistir a aquest òrgan amb veu i sense vot.

D’acord amb les previsions establertes a l’article 25 dels Estatuts d’aquesta universitat, dedicat a la composició del Consell de Govern, dispòs el següent:

1. Els integrants del Consell de Govern prevists a l’article 25.1 dels Estatuts vigents són els següents:

a) El Rector, que el presideix.

b) El Secretari General, que n’és el secretari: senyora Antònia Paniza Fullana.

c) El Gerent: senyora Antònia Fullana Puigserver.

d) Els vicerectors, fins a un màxim de dotze:

Sr. Jaume Carot Giner (vicerector d’Investigació i Internacionalització)
Sra. Joana Maria Seguí Pons (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)
Sr. Joan Frau Munar (vicerector de Docència)
Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)
Sra. Maria Llompart Bibiloni (vicerectora d’Economia i Infraestructures)
Sr. Jordi Llabrés Bordoy (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)
Sra. M. Antònia Fornés Pallicer (vicerectora de Professorat)
Sr. Antoni Aguiló Pons (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable)
Sr. Xavier Varona Gómez (vicerector de Títols i Tecnologia)

e) Vint representants claustrals dels diferents sectors de la comunitat universitària, elegits per i entre els membres claustrals dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:

­– Set representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A):

Sr. Pere M. Deyà Serra (Departament de Química)
Sra. Francesca Garcias Gomila (Departament de Física)
Sr. Rafel Crespí Cladera (Departament d’Economia de l’Empresa)
Sra. Margalida Gili Planas (Departament de Psicologia)
Sr. Antoni Miralles Socias (Departament de Biologia)
Sra. Maria Tugores Ques (Departament d’Economia Aplicada)
Sr. Nicolau Dols Salas (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General) 

– Dos representants de la resta de personal docent i investigador (grup B):

Sra. Sònia Martínez Andreu (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
Sra. M. Teresa Arbós Berenguer (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)

– Set representants dels estudiants (grup C), garantida la participació de l’alumnat de grau i de postgrau:

Sra. Deborah de Oliveira Xavier (estudis de Dret)
Sra. Yahaira Agredo Velasquez (estudis de Dret)
Sra. Francesc A. Peris Luque (estudis de Biologia)
Sra. Cristina Sánchez Hernández (estudis de Treball Social)
Sr. Lluís Florit Binimelis (estudis de Física)
Sr. Daniel Garcia Comas (estudis de postgrau)
Sra. Elisabeth Ripoll Gil (estudis de doctorat)

– Quatre representants del personal d’administració i serveis (grup D):

Sr. Francesc Escanellas Garcias
Sr. Josep Antoni Frau Coll
Sr. Ricardo García Noval
Sr. Domènec Garcies Gomila

f) Quinze representants dels degans de facultat i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca, elegits per i entre els membres dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:

– Set representants dels degans de facultat i directors d’escola:

Sr. Antoni Amengual Colom (degà de la Facultat de Ciències)
Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez (degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia)
Sr. Bartolomé Deyà Tortella (degà de la Facultat de Turisme)
Sr. Francisco López Simó (degà de la Facultat de Dret)
Sr. Josep L. Oliver Torelló (degà de la Facultat d’Educació)
Sr. Andreu Sansó Rosselló (degà de la Facultat d’Economia i Empresa)
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)

– Vuit representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca:          

Sr. Jaume Sureda Negre (director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
Sr. Sebastià Serra Busquets (director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
Sra. Paula Maria Aguiló Segura (directora del Departament d’Economia Aplicada)
Sr. Miquel Bennàsar Veny (director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
Sr. Anselm M. Martínez Cañellas (director del Departament de Dret Privat)
Sr. José Aurelio Castro Ocón (director del Departament de Biologia)
Sr. Jaume Guiscafrè Danús (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)
Sr. Bernat Sureda Garcia (director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques)

g) Tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària

Sra. Francesca Mas Busquets
Sr. Sebastián Lora Sánchez
Sr. Joan March Noguera

2. Així mateix, de conformitat amb les disposicions del tercer apartat de l’article 25 dels Estatuts vigents, dispòs que poden assistir a les sessions del Consell de Govern amb veu i sense vot les persones següents:

a) Els membres del Consell de Direcció que no formin part del Consell de Govern:

Sr. Antonio Fernández Coca (delegat del Rector)

b) Els degans de facultat i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca, així com el president del Consell d’Estudiants, quan no formin part del Consell de Govern:

Sr. Jordi Pich Solé (degà de la Facultat de Psicologia)
Sra. Lorenza Carrasco Martorell (directora de l’Escola Politècnica Superior)
Sra. Isabel Lladó Sampol (directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)
Sr. Ricardo Alberich Martí (director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
Sr. Joan David Janer Torrens (director del Departament de Dret Públic)
Sr. Bartomeu Pascual Fuster (director del Departament d’Economia de l’Empresa)
Sr. Pedro Guijarro Fuentes (director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
Sra. M. Antònia Carbonero Gamundí (directora del Departament de Filosofia i Treball Social)
Sr. Carles Bona Garcia (director del Departament de Física)
Sr. Miquel Grimalt Gelabert (director del Departament de Geografia)
Sr. Marc Nadal Roberts (director del Departament de Psicologia)
Sra. Gemma Isabel Turnes Palomino (directora del Departament de Química)
Sr. Maximino San Miguel Ruibal (director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos)
Sr. Jorge Terrados Muñoz (director de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats)
Sr. Felicià Grases Freixedas (director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut)
Sr. Hipólito Medrano Gil (director de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua)
Sr. Josep Lluís Ballester Mortes (director de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB)
Sr. Jaume Garau Amengual (director de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat)
Sr. Jesús M. Salinas Ibáñez (director de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa)

De la mateixa manera, per la present resolució i de conformitat amb les atribucions que m’atorga el darrer paràgraf del tercer apartat de l’article 25 dels Estatuts vigents, queden autoritzats per assistir, per raó del càrrec que ocupen, amb veu i sense vot a les sessions del Consell de Govern els membres de la comunitat universitària següents:

Sra. Yolanda González Cid (directora de Promoció de la Recerca)
Sr. Bartomeu Alorda Ladaria (director d’Innovació i Transferència)
Sr. Jeroni Morey Salvà (director de l’Escola de Doctorat)
Sr. Rubén Santamarta Martínez (director del Centre d’Estudis de Postgrau)
Sr. Guillem Xavier Pons Buades (president de la Junta de PDI)
Sra. Francina M. Orfila Sintes (presidenta del Comitè d’Empresa del PDI)

Disposició derogatòria

Mitjançant aquesta resolució queda derogada la Resolució del Rectorat 11270/2015, de 3 de febrer, per la qual es fa pública la relació d’integrants del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 25.1 dels Estatuts, i es designen les persones que poden assistir a aquest òrgan amb veu i sense vot.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet