logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12404. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual es nomena director del Departament de Psicologia el professor Marc Nadal Roberts.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 50.2, 82 i 84, nomèn director del Departament de Psicologia el professor Marc Nadal Roberts, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.