logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12403. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de juliol de 2017 per la qual es nomena investigador col·laborador de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos el senyor Horacio Wio amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn el senyor Horacio Wio investigador col·laborador de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos amb efectes retroactius pel període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019, de conformitat amb l'article 3.1 de l'acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos i Sra. Gerent de la Universitat.