logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12402. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de juliol de 2017 per la qual es nomena secretari del Departament de Física el professor Sebastià A. Bota Ferragut.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 51.3 i 53.3, nomèn secretari del Departament de Física el professor Sebastià A. Bota Ferragut, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Física i Sra. Gerent de la Universitat.