logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12401. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de juliol de 2017 per la qual es nomena director d'Innovació i Transferència el professor Bartomeu Alorda Ladaria.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn director d’Innovació i Transferència el professor Bartomeu Alorda Ladaria, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.