logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12400. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de juliol de 2017 per la qual es disposa que el professor Bartomeu Alorda Ladaria cessi com a secretari del Departament de Física.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 53.4, dispòs que el professor Bartomeu Alorda Ladaria cessi com a secretari del Departament de Física, el qual continua en funcions fins al seu nomenament i presa de possessió com a director d’Innovació i Transferència.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, Sr. director del Departament de Física i Sra. Gerent de la Universitat.