logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12399. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de juliol de 2017 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis dels funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d'inici

Buades Garau, Catalina F.

5213

Rectorat

CG

C1

18

28/07/2017

Duran Gili, Mercè G.

1023

Servei de Biblioteca i Documentació

CE (SBD)

C1

23

25/07/2017

Hidalgo Taltavull, Núria

2080

Seu de Menorca

CE (AS) / CG

C1

23

01/07/2017

Horrach Munar, Miquel

5185

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

A1

25

01/07/2017

Miralles Sintes, Catalina

5214

Oficina de Suport a la Recerca

CG

C1

21

27/072017

Plaza Mateos, Ana M.

305

Edifici Sa Riera

CG

A2

25

01/08/2017

Subias Cano, Rosa M.

641

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

21

28/07/2017

CG: cossos generals
CE (SBD): cossos específics de biblioteca i arxiu
CE (AS) / CG: cossos específics d’altres serveis / cossos generals