logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12398. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de juliol de 2017 per la qual es nomena directora del Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU) la professora Margalida Payeras Llodrà.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn directora del Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU) la professora Margalida Payeras Llodrà, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerectora d’Estudiants i Sra. Gerent de la Universitat.