logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12405. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual es disposa que el professor Marc Nadal Roberts cessi com a subdirector del Departament de Psicologia.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 52.6, dispòs que el professor Marc Nadal Roberts cessi com a subdirector del Departament de Psicologia, el qual continua en funcions fins al seu nomenament i presa de possessió com a director del departament esmentat.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.