logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12396. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juny de 2017 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Guillem Balboa Buika.

De conformitat amb el que disposen els articles 73.3 i 77 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 29.2.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, 4.h) i disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, 87.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 126.2 dels Estatuts d’aquesta universitat, vista la designació del senyor Guillem Balboa Buika com a batlle de l’Ajuntament d’Alaró, efectuada pel Ple de l’Ajuntament d’Alaró, atès que el dia 17 de juny de 2017 el Ple esmentat acordà que l’òrgan indicat desenvolupàs les funcions en règim de dedicació exclusiva retribuïda, i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el senyor esmentat, amb efectes del dia 17 de juny de 2017, d’acord amb la normativa aplicable.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.