logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12395. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juny 2017 per la qual es nomena directora de Campus Extens la senyora Catalina Ordinas Pons.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn directora de Campus Extens la senyora Catalina Ordinas Pons, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. delegat del Rector i Sra. Gerent de la Universitat.