logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12397. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juny de 2017 per la qual es disposa que la professora Margalida Pons Jaume cessi com a vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d’aquests, dispòs que, a petició pròpia, el dia 1 de juliol de 2017 entri en vigor el cessament de la professora Margalida Pons Jaume com a vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.