logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12379. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juny de 2017 per la qual es deleguen les competències que atribueix l'article 16.2 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

A fi d’aconseguir més agilitat i eficàcia en la gestió universitària, en el moment actual es considera convenient de propiciar un acostament dels òrgans de decisió a la comunitat universitària, la qual cosa no implica una minva de les garanties jurídiques dels particulars.

D’altra banda, l’article 20.1, incís final, de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat preveuen que corresponen al Rector totes les competències que no siguin atribuïdes expressament a altres òrgans.

Per això, i d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), es deleguen en el director del Centre d’Estudis de Postgrau les competències que atribueix l’article 16.2 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en els termes següents:

Article 1. Objecte de la delegació

Els titulats de conformitat amb sistemes educatius de fora de l’espai europeu d’educació superior, segons l’article 16.2 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, poden accedir als ensenyaments oficials de màster de la UIB sense que calgui que els homologuin els títols, de manera que és suficient la comprovació prèvia que realitzi el director del Centre d’Estudis de Postgrau que els títols presentats acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que al país expenedor del títol faculten per a l’accés als ensenyaments de postgrau.

Article 2. Avocació

La competència que es delega en aquesta resolució pot ser avocada pel Rector en qualsevol moment, conforme al que disposa l’article 10 de la LRJSP.

Article 3. Impossibilitat de delegació

En cap cas no es pot delegar la competència que es tingui en virtut de la delegació continguda en aquesta resolució, de conformitat amb el que estableix l’article 9.5 de la LRJSP.

Article 4. Règim jurídic

A les resolucions adoptades en exercici de la delegació de competències prevista a la present disposició s’hi ha d’indicar de forma expressa aquesta circumstància i es consideraran dictades pel Rector de la Universitat de les Illes Balears, per la qual cosa exhaureixen la via administrativa, en virtut del que estableix l’article 9.4 de la LRJPS.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta resolució apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogada la Resolució del Rectorat 11366/2015, de 31 de març, per la qual es deleguen les competències que atribueix l’article 16.2 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (FOU núm. 416, de 22 de maig), i qualsevol altra delegació de les competències atribuïdes que s’hagi fet amb anterioritat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet