logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12380. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juny de 2017 per la qual es delega la firma dels convenis que s'ajustin al model de conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d'estudiants de grau de títols oficials i propis de la Universitat de les Illes Balears en la vicerectora d'Estudiants.

El Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, estableix l'estructura orgànica bàsica de la institució.

La conveniència de dotar de la màxima agilitat la gestió de les competències a càrrec d'aquest Rector aconsella de delegar la firma de diferents tipus de convenis.

En virtut d'això i de conformitat amb el que estableixen l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles 38.1.u), 38.2 i 40.1 dels Estatuts, he disposat:

Primer. Delegar la vicerectora d’Estudiants perquè firmi, en nom del Rector, els convenis que s’ajustin al model de conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i d’estudiants de grau de títols oficials i propis de la Universitat de les Illes Balears (ref. núm. 3379), model aprovat pel Consell de Direcció del dia 13 de desembre de 2016 i ratificat pel Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de desembre de 2016.

Segon. La present delegació de firma no és cap obstacle perquè el Rector pugui avocar aquesta competència.

Tercer. Sempre que es faci ús de la delegació continguda a la present disposició, s'ha de fer constar al document pertinent.

Disposició derogatòria

Queda derogada qualsevol delegació que estigui en contradicció amb el que s’indica en aquesta resolució.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet