logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12378. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 d'abril de 2017 per la qual es crea un fitxer de tractament automatitzat de dades de caràcter personal relatiu al Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, previst a la Constitució espanyola a l’article 18, aplicable tant als fitxers informatitzats com als manuals estructurats que continguin dades de caràcter personal.

És responsabilitat de les administracions públiques la creació o supressió dels fitxers de dades de caràcter personal que utilitzen en l’exercici de les seves funcions.

La Resolució del Rectorat 9415/2010, de 23 de març, per la qual es creen i suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 330, de 21 de maig), modificada per la Resolució del Rectorat 10577/2013, de 5 de març (FOU núm. 382, de 17 de maig), va establir quins eren els fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal existents a la Universitat de les Illes Balears en aquells moments.

Als fitxers creats per la Resolució del Rectorat 9415/2010, de 23 de març, s’hi han de sumar els creats per les resolucions del Rectorat 8351/2008, 8352/2008 i 8353/2008, de 12 de febrer (FOU núm. 293, de 15 de febrer), i 11298/2015 i 11299/2015, de 3 de març (FOU núm. 412, de 20 de març).

Les resolucions indicades als dos paràgrafs anteriors es varen publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D’altra banda, l’article 20 de la Llei 15/1999, referent a la creació, modificació i supressió de fitxers de titularitat pública, estableix que la creació, modificació o supressió només podran fer-se mitjançant una disposició general publicada al BOE o al diari oficial corresponent.

En virtut de tot això i atesos els preceptes de la Llei 15/1999, d’acord amb les competències que m’atribueix l’article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i havent deliberat prèviament el Consell de Direcció del dia d’avui, he resolt que es creï un fitxer de tractament automatitzat de dades de caràcter personal relatiu al Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar, en els termes següents:

Article 1. Creació del fitxer

 Es crea un fitxer de tractament automatitzat de dades de caràcter personal relatiu al Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar, tal com s’indica a l’annex d’aquesta resolució, en els termes i condicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Article 2. Regulació del fitxer

 El fitxer es regirà per la legislació vigent en la matèria, per la normativa interna de desenvolupament i per les disposicions del document de seguretat relatives a l’assignació de funcions i responsabilitats del personal, mesures de seguretat adoptades i instruccions sobre el tema de tractament de dades.

Article 3. Responsable del fitxer

El responsable del fitxer adoptarà les mesures necessàries per assegurar que les dades de caràcter personal que conté s’utilitzen per a les finalitats per a les quals s’ha creat, que són les concretades en aquesta resolució, així com les conduents a fer efectives les altres garanties i obligacions i els altres drets reconeguts a la llei orgànica esmentada i a les altres normes vigents.

Article 4. Cessió de dades

Les dades de caràcter personal només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de la persona interessada. No és necessari el consentiment indicat en els casos recollits als articles 11.2 i 21.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

El responsable del fitxer, en relació amb la cessió que s’autoritzi, advertirà als cessionaris que hauran de destinar les dades a les finalitats per a les quals se cedeixen, d’acord amb el que preveu l’article 11.5 en relació amb l’article 4.2 de la llei orgànica esmentada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 d’abril de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Fitxer automatitzat relatiu al Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar

 1. Finalitat i usos prevists: recerca i aplicació dels processos de mediació i resolució de conflictes familiars i de parella objecte d’estudi per part del Laboratori.
 2. Origen de les dades: la mateixa persona interessada o els representants de l’Administració de Justícia en el cas de derivacions per a la mediació intrajudicial.
 3. Col·lectius afectats: població general.
 4. Procediment de recollida: entrevistes realitzades al col·lectiu esmentat i qüestionaris autoadministrats.
 5. Estructura bàsica i tipus de dades: nom i cognoms, edat, sexe, estat civil, adreça, telèfon i adreça electrònica.
 6. Dades especialment protegides: dades relacionades amb els processos de separació, divorci i conflictivitat familiar.
 7. Sistema de tractament: mixt (automatitzat i no automatitzat).
 8. Destinataris: no se’n preveuen.
 9. Transferències internacionals: no se’n preveuen.
 10. Òrgans responsables del fitxer: Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar.
 11. Serveis o unitats davant els quals es puguin exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General.
 12. Mesures de seguretat: nivell alt.