logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Consell de Direcciˇ

12377. ACORD EXECUTIU del dia 25 de juliol de 2017 pel qual es convoquen eleccions de degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

D'acord amb el que preveuen els articles 48, 82, 84 i 88 dels Estatuts de la Universitat i l’Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre (FOU extr. núm. 438, d’11 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, el Consell de Direcció, a proposta de la Comissió Electoral, reunida el dia d’avui, acorda d'iniciar el procés electoral a degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

Al procés electoral s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 28 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Els candidats al càrrec de degà o director d’escola han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
»2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà o director d’escola en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
»3. El degà o director d’escola en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de la convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària de la junta de facultat o escola perquè elegeixi un nou degà o director d’escola, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.
»4. En aquesta elecció només poden votar els membres de la junta de facultat o escola que ho siguin de conformitat amb l’article 30.1.b), c), d), e), f), g) i h) dels Estatuts de la Universitat.
»5. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.
»6. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.»

En conseqüència, donant compliment a les previsions establertes a l’article transcrit, s’estableix el següent:

  1. Els candidats han de presentar la candidatura en un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de convocatòria d’eleccions. A l’efecte del còmput d’aquest termini, els dies del període del mes d’agost no es consideren hàbils. Per tant, el primer dia per presentar la candidatura és el dia 31 de juliol de 2017 i el darrer, el 6 de setembre de 2017.
  2. La Comissió Electoral comunicarà al degà en funcions els candidats acceptats en un termini màxim de cinc dies hàbils.
  3. El degà en funcions, en un termini de quaranta dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de convocatòria (sense comptar el mes d’agost), ha de convocar sessió extraordinària de la junta de facultat perquè elegeixi un nou degà, sessió que ha de tenir lloc abans que s’exhaureixin els quaranta dies indicats.

Així mateix, el procés electoral a degà s’ha de regir pel que disposa l’article 22 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.
»2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.
»3. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots.
»4. En cas d’empat en una primera votació, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:

»a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
»b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
»c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.
»Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.

 

»5. Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.»

Finalment, quant als requisits dels candidats, s’ha d’aplicar el que estableix l’article 48.2 dels Estatuts d’aquesta universitat: «El degà o director l’elegeix la junta de facultat o escola d’entre els professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència en els estudis adscrits al centre.»

El degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia continuarà en funcions fins al nomenament i la presa de possessió del degà electe.

Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’ha de comunicar immediatament el nom de la persona elegida al Rector i al Secretari General.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sr. degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.