logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Consell de Direcció

12376. ACORD EXECUTIU del dia 18 de juliol de 2017 pel qual es crea l'Oficina de Suport a la Docència.

Les activitats finalistes de la Universitat són, essencialment, la docència, la investigació i la innovació. Però un pilar de la Universitat és la gestió, que dona suport a les altres activitats.

D’una banda, ja fa temps que per a la investigació existeix a la UIB l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR), que cobreix l’àmbit de gestió per a aquesta activitat. D’altra banda, aquests darrers anys la Universitat de les Illes Balears duu a terme una sèrie d’accions per millorar la qualitat de la docència, entre les quals és un pilar bàsic la millora de la gestió acadèmica que fan els equips directius dels centres i els professors, que ha augmentat amb escreix en els darrers anys a causa dels canvis legislatius de l’ordenació dels ensenyaments universitaris.

Dins la UIB hi ha un conjunt de serveis que essencialment estan encaminats a coordinar la implantació dels títols oficials de grau per facilitar la gestió de l’expedient de l’estudiant (Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, SAGA), a donar suport als equips directius dels centres (serveis administratius de cada edifici), a assessorar i coordinar els processos de verificació, seguiment i renovació de l’acreditació dels títols oficials (Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, SEQUA) i a la promoció, selecció, coordinació i gestió acadèmica de tots els estudis oficials de màster (Centre d’Estudis de Postgrau, CEP) i, per tant, són transversals a totes les activitats de gestió acadèmica del professorat. Per tal de coordinar i conjuntar els esforços del tots aquests serveis vinculats a la gestió acadèmica, la creació d’una oficina central facilitaria i milloraria el suport a la docència.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear l'Oficina de Suport a la Docència, en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea l’Oficina de Suport a la Docència.

Article 2. Dependència

L'Oficina de Suport a la Docència dependrà orgànicament del vicerector de Docència i del vicerector de Títols i Tecnologia, i la dirigirà el seu director.

Article 3. Funcions

Les funcions de l’Oficina de Suport a la Docència són les que s’indiquen tot seguit:

  1. A proposta dels centres, coordinar el procés de disseny i oficialització dels títols oficials de grau i màster.
  2. Donar suport als centres en les tasques bàsiques de gestió acadèmica necessàries per a la implantació d’un pla d’estudis: definició de guies docents, cronogrames i reconeixement de crèdits, dels títols oficials de grau i màster.
  3. Coordinar, amb els centres i els departaments, el procés d’avaluació de la docència.
  4. Definir i gestionar el registre de títols oficials de grau i màster.
  5. Facilitar informació sobre les convocatòries de projectes d’innovació docent.
  6. Facilitar informació sobre els processos d’acreditació de figures docents al professorat.

Article 4. Recursos

La UIB proporcionarà els recursos necessaris, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per al desenvolupament de les tasques de l'Oficina de Suport a la Docència.

Article 5. Director

El Consell de Direcció designarà el director de l'Oficina de Suport a la Docència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet