logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Consell de Direcció

12375. ACORD EXECUTIU del dia 11 de juliol de 2017 pel qual es fa públic el Reglament del Comitè de Seguretat i Salut de la UIB.

El Comitè de Seguretat i Salut es va constituir com a òrgan col·legiat en el si de la Universitat de les Illes Balears per donar compliment a les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (en endavant, LPRL), amb la intenció de desenvolupar una participació equilibrada entre els representants dels treballadors i de l’Administració en matèria de prevenció de riscs.

A l'empara de l’article 38.3 de la LPRL, que preveu l'adopció de normes pròpies de funcionament intern per part del Comitè de Seguretat i Salut, aquest òrgan va establir un reglament propi que, transcorregut el temps, calia revisar. Per això, a la sessió ordinària del dia 15 de març de 2017, el Comitè de Seguretat i Salut va acordar d’aprovar una versió actualitzada del Reglament del Comitè de Seguretat i Salut i de presentar-la al Consell de Direcció perquè en fes difusió.

Atesa la implicació del Rectorat en matèria de seguretat i salut per al bé de la comunitat universitària, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts de la Universitat i a proposta del vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, ha acordat de fer públic el Reglament del Comitè de Seguretat i Salut, en els termes següents:

Article 1. Definició

El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la Universitat en matèria de prevenció de riscs. Per tant, entén de totes les qüestions relacionades amb la política de prevenció de la Universitat i, específicament, de les funcions que li encomana la LPRL i la resta de normativa vigent en matèria de prevenció de riscs laborals.

Article 2. Règim jurídic

El Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat de les Illes Balears es regeix per:

 1. Els articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.
 2. Les normes estatutàries de la UIB i les disposicions de desenvolupament aplicables.
 3. Aquest reglament.

Article 3. Domicili

El Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat de les Illes Balears fixa la seva seu, a tots els efectes legals, al domicili social de la UIB, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Article 4. Composició

 1. El Comitè de Seguretat i Salut és format pels delegats de prevenció, d’una banda, i per un nombre igual de representants de l'Administració, de l’altra.
  Els delegats de prevenció són designats per i entre els representants del personal, en l’àmbit dels òrgans de representació dels treballadors de la Universitat, en el nombre establert pels criteris de l’article 35 de la LPRL. Els representants de l’Administració són designats pel Consell de Direcció.
 2. Els membres del Comitè de Seguretat i Salut han de tenir formació acreditada en matèria de prevenció de riscs laborals, com a mínim de nivell bàsic.
 3. El nomenament dels membres del Comitè de Seguretat i Salut correspon al Rector. El càrrec de president del Comitè de Seguretat i Salut recau en un dels representants de l’Administració, per decisió del Rector, i el de secretari en un dels membres del Servei de Prevenció, per acord del Comitè a proposta del president.
 4. Sempre que ho consideri adient, el Comitè de Seguretat i Salut pot demanar l’assessorament de persones expertes no pertanyents al Comitè, les quals han de respectar, en tot moment, el principi de confidencialitat. Aquestes persones poden participar a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut amb veu, però sense vot.
 5. Atesa la seva qualitat d’òrgan paritari de participació, totes les actuacions del Comitè s’han de dur a terme de manera conjunta i per consens entre els representants de l’Administració i els delegats de prevenció.

Article 5. Funcions del Comitè i competències dels membres

 1. Les funcions del Comitè de Seguretat i Salut i dels delegats de prevenció les especifica el capítol V de la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals.
 2. El Comitè de Seguretat i Salut té les competències genèriques següents:
  1. Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscs de la UIB. A aquest efecte, en el seu si s’han de debatre, abans de la posada en pràctica i pel que fa a la incidència en la prevenció de riscs, l’elecció de la modalitat organitzativa, els projectes en matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, l’organització i el desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció a què es refereix l’article 16 de la LPRL i el projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva.
  2. Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscs laborals i proposar la millora de les condicions de treball o la correcció de les deficiències existents.
 3. En l'exercici d’aquestes competències, el Comitè de Seguretat i Salut està facultat per:
  1. Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscs als centres de treball de la Universitat, tot duent a terme, a aquest efecte, les visites que consideri oportunes.
  2. Conèixer tots els documents i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions, així com els procedents de l'activitat del Servei de Prevenció, si escau.
  3. Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, a fi de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.
  4. Conèixer la memòria i la programació anual del Servei de Prevenció i informar-ne.
 4. A fi de donar compliment al que disposa la LRPL respecte de la col·laboració entre empreses en els supòsits de desenvolupament simultani d'activitats en un mateix centre de treball de la Universitat, el Comitè de Seguretat i Salut pot acordar la realització de reunions conjuntes amb els comitès de seguretat i salut de les entitats concurrents (o amb els delegats de prevenció i empresaris de les empreses que no tinguin aquests comitès) o altres mesures d'actuació coordinada en matèria de seguretat i salut laboral.
 5. Tant les convocatòries com els acords del Comitè de Seguretat i Salut han de ser objecte de publicitat entre els treballadors de la Universitat, els quals poden fer arribar queixes i propostes al Comitè personalment, per escrit o per qualsevol altre mitjà que considerin convenient.

Article 6. Funcions del president

 1. Són funcions del president del Comitè de Seguretat i Salut:
  1. Decidir la convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries, i establir l’ordre del dia de les sessions, presidir-les, moderar-ne els debats, suspendre’ls per causa justificada i aixecar-les tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres formulades amb l'antelació suficient.
  2. Dictar les instruccions oportunes per al compliment dels acords del Comitè i realitzar les actuacions necessàries per executar-los.
 2. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president ha de ser substituït per la persona que designin els Estatuts o pel membre de l’òrgan de més categoria acadèmica, antiguitat a la UIB i edat, per aquest ordre.

Article 7. Funcions del secretari

 1. Són funcions del secretari:
  1. Convocar les sessions de l’òrgan per ordre del president, així com citar-ne els membres.
  2. Assistir a les reunions amb veu i sense vot si no té la condició de membre de l’òrgan, o amb veu i vot si n’és membre.
  3. Redactar i aixecar les actes de les reunions del Comitè.
  4. Processar, distribuir i custodiar tota la documentació pròpia del Comitè.
  5. Fer qualsevol altre tràmit que el Comitè o el seu president, en el compliment de les seves funcions, li assignin.
 2. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el secretari ha de ser substituït interinament per la persona que designi el president d’entre els membres del Servei de Prevenció.

Article 8. Reunions del Comitè

 1. El Comitè de Seguretat i Salut es reuneix en sessió ordinària almenys trimestralment i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el president per iniciativa pròpia, ho demani una de les parts, ho sol·licitin les dues terceres parts dels delegats de prevenció o es doni alguna d’aquestes situacions:
  1. Accidents o danys greus.
  2. Incidents amb risc greu.
  3. Sancions per incompliment.
 2. En cas que les reunions es realitzin a petició dels membres del Comitè, s’han de lliurar per escrit al president els motius de la convocatòria i l’ordre del dia proposat. El secretari, per indicació del president, ha de convocar la reunió en un termini màxim de tres dies des de la data de recepció de la petició. La reunió tindrà lloc en un termini màxim de deu dies a partir de la data de la sol·licitud de la reunió al president.
 3. A les reunions ordinàries del Comitè de Seguretat i Salut, s’informa, com a mínim, sobre les qüestions següents:
  1. Nivell d'aplicació i resultats del Pla de prevenció.
  2. Conclusions generals de les activitats de vigilància de la salut i controls ambientals.
  3. Evolució de la sinistralitat, tant accidents com malalties professionals.
  4. Incidència de malalties que hagin causat baixes laborals.
  5. Qualssevol altres sol·licitades per escrit per alguna de les parts.
 4. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut tenen lloc dins la jornada de treball i la seva durada es considera a tots els efectes com a temps de treball efectiu, retribuït. També té el mateix tractament el temps dedicat pels delegats de prevenció a les funcions i tasques que els assignen els articles 36.2.a), 37.1 i 37.2 de la LPRL, aquest últim sens perjudici que la formació que el delegat rebi ho sigui per organismes o entitats aliens a la UIB.
 5. A les reunions del Comitè de Seguretat i Salut hi poden participar, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de la prevenció a la UIB que no estiguin inclosos en la composició a què es refereix l’article 4. En les mateixes condicions hi poden participar treballadors de la Universitat que tinguin una qualificació especial o informació rellevant respecte de qüestions concretes que s’hagin de debatre i tècnics en prevenció de fora de la Universitat, sempre que així ho sol·liciti alguna de les representacions en el Comitè.

Article 9. Constitució formal, quòrum i acords

 1. Les sessions del Comitè de Seguretat i Salut queden vàlidament constituïdes amb la presència de dos terços dels membres en primera convocatòria, o amb la majoria absoluta (la meitat del total de membres més un) en segona convocatòria, mitja hora més tard.
 2. La presa de decisions per part del Comitè de Seguretat i Salut exigeix la seva constitució formal prèvia, amb quòrum suficient.
 3. Els acords del Comitè de Seguretat i Salut es prenen per majoria absoluta dels presents, és a dir, per acord de la meitat més un dels assistents, excepte per als assumptes en què alguna norma legal exigeixi una altra majoria qualificada.
 4. No es pot sotmetre a votació cap assumpte si no són presents a la reunió almenys la meitat més un dels membres. Les votacions es realitzen a mà alçada, llevat que algun membre demani que la votació sigui secreta. El vot és personal, presencial i intransferible, per la qual cosa no es pot delegar. Cap dels membres del Comitè de Seguretat i Salut no té vot de qualitat en cas d'empat.
 5. Només es poden adoptar acords sobre els punts inclosos expressament a l'ordre del dia. Els assumptes que es tractin en el torn obert de paraules ho són només a efectes informatius o de discussió; perquè es pugui votar o decidir sobre aquests temes, han de ser inclosos com a punts separats a l’ordre del dia d'una propera reunió.

Article 10. Convocatòria i ordre del dia

 1. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut s’han de convocar per escrit amb tres dies d’antelació, com a mínim, i amb un ordre del dia prèviament pactat entre el president i el secretari, excepte en els casos de reunions extraordinàries per motiu d’urgència.
 2. Sempre que sigui possible, la convocatòria, amb l’ordre del dia i la documentació corresponent, es tramet per mitjans electrònics. Els documents originals romanen dipositats a la secretaria de l’òrgan a disposició dels membres.
 3. No pot ser objecte de deliberació, votació ni acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, tret que hi hagi presents tots els membres del Comitè de Seguretat i Salut i declarin que l’assumpte és urgent amb el vot favorable de la majoria dels membres.
 4. La sol·licitud que hi hagi assessors externs s’ha de presentar amb una antelació mínima de dos dies a la reunió ordinària, per escrit i dirigida al president. Per a les reunions extraordinàries urgents es pot fer la sol·licitud de forma verbal al començament de la reunió.

Article 11. Comissions de treball

El Comitè de Seguretat i Salut pot constituir grups de treball, per emprendre problemes específics o fer-ne el seguiment, que es regiran per les mateixes normes de funcionament previstes en aquest reglament.

Article 12. Infraestructures

El Comitè de Seguretat i Salut ha de disposar de tots els mitjans i recursos necessaris per exercir les seves funcions, els quals seran aportats per la Universitat.

Entre els mitjans, es considera indispensable la formació en matèria de prevenció que resulti necessària per a l'exercici de les seves funcions, així com tota la documentació, tant legal com tècnica.

Article 13. Aprovació i reforma del Reglament

L'aprovació o modificació del present reglament s’ha de fer per majoria absoluta dels membres del Comitè. Un cop aprovat, se’n farà la difusió pertinent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Confidencialitat

Els membres del Comitè de Seguretat i Salut han de respectar el principi de confidencialitat sobre la informació rebuda, les deliberacions i els resultats.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet