logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Consell de Direcció

12374. ACORD EXECUTIU del dia 11 de juliol de 2017 pel qual es fa públic el Reglament de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears.

L’article 4.1 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears determina que «La llengua catalana, pròpia de la Universitat de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d'utilitzar-la. La Universitat normalitzarà l'ús del català en l'àmbit de les seves competències».

Amb la finalitat d’acomplir aquest precepte estatutari i de promocionar el multilingüisme, per l’Acord executiu 12072/2016, de 29 de novembre, es va crear la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears, de la qual s’estableixen la composició i les funcions. Posteriorment, aquest acord fou modificat per l’Acord executiu 12251/2017, d’11 d’abril.

Amb les normes següents es pretén de regular els aspectes de funcionament intern de la comissió esmentada.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts de la Universitat, ha acordat de fer públic el Reglament de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears, en els termes següents:

Article 1. Naturalesa

La Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan col·legiat que ha de proposar les directrius en matèria de política lingüística en els terrenys de la investigació, la docència i l’administració.

Article 2. Composició

 1. La Comissió de Política Lingüística la presideix el Rector, que pot delegar aquesta competència.
 2. Els vocals de la Comissió de Política Lingüística són:
  1. La coordinadora de Política Lingüística.
  2. El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
  3. Dos professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
  4. Dos professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
  5. Un professor dels estudis de Ciències.
  6. Un professor dels estudis de Ciències Socials i Jurídiques.
  7. El director del Servei de Relacions Internacionals.
  8. La directora del Servei Lingüístic o la persona que delegui.
  9. La presidenta del Consell d’Estudiants o l’estudiant que delegui.          

Article 3. Funcions

Les funcions de la Comissió són les següents:

 1. Participar en la definició de la política lingüística de la Universitat de les Illes Balears (plantejaments generals, abast, objectius) i dels mecanismes per implementar-la.
 2. Promoure la llengua catalana i el poliglotisme de les persones i el multilingüisme en els diferents àmbits universitaris, amb especial atenció a la llengua anglesa com a llengua de comunicació internacional.
 3. Proposar les mesures més adients a cada situació i a cada col·lectiu per incrementar els nivells de coneixement, d’ús i de qualitat de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida universitària.
 4. Vetllar perquè es compleixi la normativa lingüística de la Universitat i perquè es respectin els usos i les pràctiques generalment establerts per aquesta.
 5. Elaborar el Pla de llengües i trametre’l al Consell de Direcció perquè el pugui sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern, si escau.
 6. Avaluar anualment les accions previstes al Pla de llengües i proposar el pla d’actuació corresponent.
 7. Realitzar la memòria del Pla de llengües.
 8. Elaborar el reglament i les normes de funcionament de la Comissió.

Article 4. President

 1. El Rector, o la persona que delegui, ocupa la presidència de la Comissió.
 2. Correspon al president:
  1. Exercir la representació de la Comissió.
  2. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l’ordre del dia tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres formulades abans del lliurament de la convocatòria corresponent.
  3. Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causes justificades.
  4. Alterar l’ordre del tractament dels punts inclosos a l’ordre del dia.
  5. Dirimir amb el seu vot els empats a l’hora d’adoptar acords.
  6. Assegurar el compliment de les lleis.
  7. Visar les actes i els certificats dels acords de la Comissió.
  8. Exercir totes les altres funcions inherents a la condició de president de la Comissió.

Article 5. Secretari

 1. El secretari és elegit per la mateixa comissió entre els seus membres.
 2. Correspon al secretari:
  1. Efectuar la convocatòria de les sessions de la Comissió, per ordre del president, i les citacions dels seus membres.
  2. Preparar el contingut dels assumptes que calgui tractar i aixecar i autoritzar les actes de les sessions.
  3. Expedir certificats de les consultes, els dictàmens i els acords aprovats.
  4. Custodiar i arxivar les actes de les sessions.
  5. Facilitar als membres de la Comissió la informació necessària per al compliment de les seves funcions.
  6. Exercir totes les altres funcions inherents a la condició de secretari de la Comissió.

Article 6. Vocals

Correspon als vocals:

 1. Rebre la convocatòria i l’ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figuren a l’ordre del dia ha d’estar a la seva disposició des del moment de la convocatòria.
 2. Participar en els debats de les sessions.
 3. Exercir el dret de vot i formular vots particulars, i expressar el sentit del vot i els motius que el justifiquen.
 4. Formular precs i preguntes.
 5. Obtenir la informació necessària per al compliment de les funcions assignades.
 6. Exercir totes les altres funcions inherents a la condició de vocals de la Comissió.

Article 7. Convocatòria

 1. El secretari fa la convocatòria de la Comissió per ordre del president i l’acompanya de l’ordre del dia. Una quarta part, com a mínim, dels membres de la Comissió poden sol·licitar una reunió extraordinària o la inclusió d’algun punt a l’ordre del dia d’una sessió. En aquest segon cas, la petició s’ha de fer amb una antelació mínima de dos dies.
 2. No pot ser objecte de deliberació o acord cap afer que no estigui inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi hagi presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’afer pel vot favorable de la majoria.
 3. Les convocatòries de les sessions es fan, preferentment, per mitjans telemàtics a les adreces electròniques dels membres o a la llista de correu dels membres de la Comissió, amb una antelació d’un mínim de deu dies, si es tracta d’una reunió ordinària, o de cinc dies, si és extraordinària. En el mateix termini amb què es convoqui la sessió, mitjançant els sistemes de comunicació electrònics oficials de la Universitat, s’ha d’enviar una còpia dels documents que calgui estudiar.

Article 8. Reunions de la Comissió

 1. La Comissió s’ha de reunir, de manera ordinària, almenys dos cops a l’any i, de manera extraordinària, quan el president ho consideri oportú tenint en compte les peticions formulades per la resta de membres.
 2. La Comissió queda vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi són presents almenys la meitat més un dels membres, entre els quals hi ha d’haver el president i el secretari. En el supòsit que no s’assoleixi aquest quòrum, la segona convocatòria té lloc mitja hora més tard de l’hora fixada; en aquest cas, el quòrum necessari és almenys les dues cinquenes parts dels membres de dret. Igualment, hi han de ser presents el president i el secretari.
 3. En començar la sessió, s’estableix la llista d’assistents.
 4. De cada sessió, el secretari n’aixeca l’acta corresponent, que ha de tenir el vistiplau del president.

Article 9. Adopció d’acords

 1. Els acords es prenen per majoria simple dels membres assistents a la sessió.
 2. El vot no és delegable.
 3. Les votacions són a mà alçada, excepte en els casos següents:
  1. Si els acords impliquen persones concretes.
  2. Si algun membre de la Comissió sol·licita el vot secret.
 4. En cas d’empat, el dirimeix el vot del president.
 5. Els acords són efectius a partir del moment en què s’aproven, llevat dels casos en què la Comissió estableixi el contrari.

Article 10. Subcomissions

La Comissió pot nomenar les subcomissions que consideri oportunes per tal que duguin a terme l’estudi, l’anàlisi i la proposta de temes diversos. Les propostes que elaborin les ha d’aprovar el ple.

Article 11. Modificació o revisió del Reglament

La modificació o revisió d’aquest reglament es farà d’acord amb el procediment següent:

 1. Sol·licitud de modificació formulada pel president o per almenys un terç dels membres de la Comissió. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la secretaria de la Comissió i ha d’indicar explícitament les disposicions de les quals se sol·licita modificació o revisió, així com el text nou que es proposa.
 2. Aprovació de la modificació. La proposta de modificació l’ha d’aprovar la majoria absoluta dels membres de la Comissió, i també ha de ser objecte d’un punt de l’ordre del dia de la sessió o les sessions de la Comissió en què es debati el tema.
 3. Esmenes a la modificació. Un cop encetat el procés de modificació, tots els membres de la Comissió poden plantejar esmenes a les modificacions proposades. Aquestes esmenes s’han de fer per escrit i s’han de comunicar a la secretaria de la Comissió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet