logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12203. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l'ajudant doctor Joan González Guardiola.

D’acord amb l’article 107.2 dels Estatuts d’aquesta universitat, amb el que preveu l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i amb l’informe del Departament de Filosofia i Treball Social, s’atorga una llicència per estudis a l’ajudant doctor Joan González Guardiola pel període comprès entre l’1 d’agost i el 2 de setembre de 2017.

Les retribucions que percebrà l’ajudant doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

L’ajudant doctor Joan González Guardiola gaudirà de la llicència a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.