logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12204. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Gonçal Artur López Nadal.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament d'Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis al professor Gonçal Artur López Nadal pel període comprès entre el 21 de febrer i el 15 de març.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor Gonçal Artur López Nadal gaudirà de la llicència a la Universitat d'Orient (Cuba) del 21 de febrer al 5 de març de 2017 i a la Universitat de l'Havana (Cuba) del 5 al 15 de març de 2017.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d'Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.