logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 445 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de marš de 2017
Rectorat

12200. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 de març de 2017 per la qual es disposa que la professora Margalida Gili Planas cessi com a secretària del Departament de Psicologia.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 53.4, dispòs que la professora Margalida Gili Planas cessi com a secretària del Departament de Psicologia, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou secretari.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.