logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 445 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de marš de 2017
Rectorat

12201. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 de març de 2017 per la qual es nomena secretària del Departament de Psicologia la professora Elena Gervilla Garcia.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 51.3 i 53.3, nomèn secretària del Departament de Psicologia la professora Elena Gervilla Garcia, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.