logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12197. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de febrer de 2017 per la qual se substitueix un membre del Claustre.

D'acord amb l’article 17.2.a) dels Estatuts d’aquesta universitat, nomèn el senyor Antoni Amengual Colom membre del Claustre, en representació dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A) i en substitució del senyor Eugeni Garcia Moreno, atès que el traspàs d’aquest darrer.

Amb aquesta resolució es modifica la Resolució del Rectorat 11204/2014, de 17 de desembre, per la qual es fa pública la relació de representants del grup a) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) elegits per al Claustre de la Universitat (FOU núm. 408, de 19 de desembre).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet