logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 445 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de marš de 2017
Rectorat

12196. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer 2017 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis dels funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Data de fi

Alcover Llinàs, Joan

5110

Edicions UIB

CE (AS)

C2

14

03-03-2017

02-09-2017

Bestard Rebollo, Joana M.

258

Servei de Biblioteca i Documentació

CE (SBD)

C2

14

05-03-2017

04-09-2017

Ferrer Alcover, Antònia Victòria

127

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

16

05-03-2017

04-09-2017

Llaveria Vitòria, Susana

4004

Rectorat (Sindicatura de Greuges)

CG

C2

19

10-03-2017

09-09-2017

Núñez Carrillo, Ana E.

2039

Oficina de Suport a la Recerca

CG

C2

18

10-03-2017

09-09-2017

Palou Oliver, Maria

2011

Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

CG

C1

22

01-03-2017

31-08-2017

Rodríguez Blasco, Cristina

53

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

18

05-03-2017

04-09-2017

Rubí Arbós, Margalida

81

Servei de Recursos Humans

CG

C1

21

05-03-2017

04-09-2017

CG: cossos generals
CE (AS): cossos específics d’altres serveis
CE (SBD): cossos específics de biblioteca i arxiu