logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 445 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de marš de 2017
Rectorat

12195. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2017 per la qual se substitueixen diversos representants membres de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, he disposat de fer pública la substitució dels representants de les facultats d’Educació i de Filosofia i Lletres a la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. A partir d’ara els representant de les facultats indicades seran: Maria Antònia Gomila Grau, titular, i Josep L. Oliver Torelló, suplent, en representació de la Facultat d’Educació; i Macià Blázquez Salom, titular, i Miquel Àngel Oliver Perelló, suplent, en representació de la Facultat de Filosofia i Lletres.

En conseqüència, els integrants de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat són els següents:

President: el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable: Antoni Aguiló Pons.

Vocals:

 • Un representant de la Facultat de Ciències: Jerònia Lladó Vich, com a titular, i Ángel García Raso, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Dret: Margalida Capellà Roig, com a titular, i Valentina Milano, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat d’Economia i Empresa: Antònia Morey Tous, com a titular, i Maria Llompart Bibiloni, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat d’Educació: Maria Antònia Gomila Grau, com a titular, i Josep L. Oliver Torelló, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Filosofia i Lletres: Macià Blázquez Salom, com a titular, i Miquel Àngel Oliver Perelló, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: Berta Artigas Lelong, com a titular, i Elisa Bosch Donate, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Psicologia: Capilla Navarro Guzmán, com a titular, i Elena Gervilla Garcia, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Turisme: Patrícia Horrach Rosselló, com a titular, i Bartolomé Deyà Tortella, com a suplent.
 • Un representant de l’Escola Politècnica Superior: Javier Gulías León, com a titular, i Antoni Jaume Capó, com a suplent.
 • Un representant de la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional: Guillem Balboa Buika, com a titular, i M. Isabel Pocoví Riera, com a suplent.
 • Un representant del Servei de d’Alumnes i Gestió Acadèmica: Francisco José Bastida López, com a titular, i Josep Antoni Forteza Oliver, com a suplent.
 • Un representant del Servei de Relacions Internacionals: Ricardo Sagrera Gazeley, com a titular, i M. Neus Segura Aguiló, com a suplent.
 • Un representant de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible: Miquel Bennàsar Veny, com a titular, i Aina Maria Riera Sampol, com a suplent.
 • Un representant de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes: Esperança Bosch Fiol, com a titular, i Salud Mantero Heredia, com a suplent.
 • Un representant de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials: Josep Lluís Ortego Hernando, com a titular, i Margalida Cànaves Bover, com a suplent.
 • Dos representats del personal d’administració i serveis: Immaculada Sans Puig i M. José Domingo Mestre, com a titulars, i Francesc X. Garcias Amengual i Antònia Torrens Homar, com a suplents.
 • Dos representants dels alumnes a proposta del Consell d’Estudiants: un representant dels estudis de grau i un representant del estudis de postgrau (pendents de designar).

Secretària: la coordinadora de l’OCDS, Ruth Maria Escribano Dengra.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet