logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12194. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de març de 2017 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3383

 Conselleria d’Educació i Universitat

 

Antònia Fullana (Gerent)

 

 Conveni instrumental de subvenció per atendre la segona fase de la renovació de les aules de videoconferència de la UIB - projecte Campus Extens, amb cofinançament del FEDER (2014-2020) 

 330.000 euros

 10/1/2017

 22/12/2016

 31/12/2017

 

 3390

 OCA Institut de certificació, SLU

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència)

 

 Realització d’activitats relacionades amb la prestació de serveis tècnics en el procés de certificació de projectes d’R+D+I 

 Previsions de la segona clàusula

 31/1/2017

 21/2/2017

 Tres anys, automàticament prorrogats pel mateix període

 

 3398

 Conselleria d’Educació i Universitat

 Antònia Fullana (Gerent)

 Fixar les línies d’actuació per atendre l’expedició del SET i la primera fase del projecte d’implantació de l’administració electrònica a la UIB

 –

 31/1/2017

 31/1/2017

 30/11/2017

 3402

 Conselleria d’Educació i Universitat

 

 Antònia Fullana

(Gerent)

 Gestió dels cursos, les proves lliures i l’expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) 

 –­

 14/2/2017

 14/2/2017

 Quatre anys, prorrogable per quatre anys addicionals

 3404

 Parlament de les Illes Balears

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta)

 

 Col·laboració per organitzar la IV Lliga de Debat de la Universitat

 

 3.000 euros

 7/2/2017

 22/2/2017

 Fins que les parts hagin complert els compromisos assumits i, com a màxim, fins al 31/12/2017