logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12198. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de març de 2017 per la qual es destina en comissió de serveis el senyor Javier González Huesca per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d'aquesta universitat adscrit al Servei de Biblioteca i Documentació.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis el senyor Javier González Huesca per ocupar un lloc de treball de responsable d’àrea, plaça codi 263, nivell 21, al Servei de Biblioteca i Documentació d’aquesta universitat, amb efectes econòmics i administratius del dia d’avui i per un període de sis mesos.

El senyor Javier González Huesca, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.